Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Конкурс

Конкурс

Ел. пошта Штампа

Grb              Комисија за распоређивање буџетских средстава за дотације црквама и верским заједницама Општинске управе општине Нова варош,на основу члана 32. Закона о црквама и верским заједницама  ( Службени гласник РС" број 36/2006), члана 8. Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2014. годину  („Сл. лист општине Нова Варош“ бр. 17, од 25.12.2013. године) и Правилника о распоређивању буџетских средстава за дотације црквама и верским заједницама које делују на територији општине Нова Варош, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И/ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА  КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2014. ГОДИНУ 

Општинска управа Нова Варош, дана 06.06.2014. године расписује Јавни позив за доделу буџетских средстава црквама и верским заједницама које делују на територији општине Нова Варош за 2014. годину. 

1.  КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ВЕРСКА ЗАЈЕДНИЦА ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ 

Право учешћа на овом конкурсу за доделу буџетских средстава имају цркве и верске заједнице које су одређене као традиционалне Законом о црквама и верским заједницама које  делују на територији општине Нова Варош, а то су:

-Српска православна црква и

-Исламска верска заједница

Мерила и критеријуми за избор пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката су:

-степен угрожености верског објекта

-категоризација верског објекта као културног добра ( изузетан значај, велики значај, споменик културе)

-значај верских објеката за културу, уметност,историју и сл.уколико верски објекат није утврђен као споменик културе 

-висина средстава која су добијана у претходном периоду из буџета општине

-да ли су из других извора сакупљана средства, па је потребан само један део средстава да би се затворила финансијска конструкцијa

2.  ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И/ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 

Укупан износ средстава за финансирање и/или суфинансирање пројеката за инвестиционе радове на црквеним храмовима и другим верским објектимаиз Буџета општине Нова Варош у 2014. години је 500.000,00 динара

3.  ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ: 

Обавезна конкурсна докуменатција подносиоца пријава на јавни конкурс је следећа: 

§         попуњен пријавни образац на конкурс ( Прилог бр.2);

§         попуњен образац предлога пројекта ( Прилог бр.3);

§         попуњен образац буџета пројекта ( Прилог бр.4);

§         попуњен образац наративног буџета пројекта ( Прилог бр.5);

§         извод из регистра или решење надлежног органа о упису у одговарајући регистар, у складу са Законом о црквама и верским заједницама (“Сл.гласник РС”, бр. 36/2006.) ;

§         изјаву партнера на пројекту.

Традиционалне цркве односно верске заједнице  које делују на територији општине Нова Варош, подносе писмене пријаве на овај конкурс у року од 15 дана од дана објављивања овог Конкурса.

Пријава на конкурс подноси се на јединственом обрасцу чију садржину одређује Комисија (образац пријаве доставља се у једном примерку као и копије документације).

Образац пријаве на конкурс са одговарајућом документацијом предаје се на писарници Општинске управе Нова Варош, или препорученом пошиљком са обавезним навођењем адресе: “Општинска управа Нова Варош – Комисији за сачињавање листе за финансирање програма/пројеката верских заједница, ул. Карађорђева 32, 31320 Нова Варош” са назнаком “не отварати”. 

Неопходни обрасци могу се преузети са са интернет странице www.novavaros.rs или у Одељењу за финансије и буџет ОУ Нова Варош, контакт особа Милена Милетић сваког радног дана од 08-15 часова. 

Јавни конкурс је отворен од 06.06. до 20.06.2014.године.

Комисија разматра пристигле пријаве и у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава сачињава листу за финансирање, која ће се објавити на званичној интернет страници Општине и на огласној табли Општине. 

На листу, учесници конкурса имају право приговора комисији у року од 3 дана од дана објављивања листе. Одлуку о приговору, конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

Након истека рока за приговор, на основу сачињене листе за финансирање, Комисија утврђује предлог одлуке о избору програма/пројеката и исти доставља Председнику општине. Одлуку о избору програма доноси Председник општине Нова Варош  и закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорених страна.

 Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КОНКУРСНА КОМИСИЈА 

Образце можете преузети овде:

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА 

OБРАЗАЦ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

ТАБЕЛАРНИ БУЏЕТ

 

 

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?
 

Временска прогноза