Обавештење

петак, 19 септембар 2014 10:54
Штампа

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

            Обавештавају се пољопривредни произвођачи да ће Општина Нова Варош у сарадњи са Банком Интезом субвенционисати камату за пољопривредне кредите.

            Право на коришћење средстава по овој мери имају регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Нова Варош, која за исте сврхе у 2014. години нису користила средства из Буџета општине намењена унапређењу пољопривреде.

 НАМЕНА КРЕДИТА:

Кредитна средства  у 2014. години у укупном износу до 1.500.000,00 динара могу се користити за субвенционисање камате за пољопривредне кредите, у сарадњи са пословним банкама за следеће намене: 

Сточарска производња:

1.      Набавка основног стада уведеног у матичну евиденцију;

2.      Изградња и адаптација кућних радионица за прераду млека

3.      Адаптација штала и других објеката у функцији сточарства;

4.      Набавка машина (музилица и лактофриза) и опреме за производњу млека;

5.      Набавка машина и опреме за припрему сточне хране;

Воћарска производња:

  1. Набавка садног материјала стандардне и сертификоване категорије јагодичастог воћа: јагода, малина, боровница, купина, рибизла, гоџи бери и др. -  за подизање комерцијалних засада, минималне површине 0,10 ха;
  2. Набавка садног материјала стандардне и сертификоване категорије за остало воће: јабука, шљива, лешник, орах и др. - за подизање комерцијалних засада, минималне површине 0,50 ха;      
  3. Набавка опреме за производњу воћа у затвореном и полузатвореном простору (противградне мреже, фолије, конструкције и сл.)
  4.  Набавка система за наводњавање и одводњавање.

Органска производња:

1.   Трошкови сертификације

2.   Набавка садног и семенског материјала

3.  Набавка ђубрива и средстава за заштиту са тзв. "зелене листе"

 

Проширење економских активности на селу:

1.  Изградња мини прерадних погона (мини сушаре капацитета до 1000 кг суве шљиве/лековитог биља/печурке за 24 часа, млекаре капацитета до 2000 л/дневно, опрема за печење ракије за регистроване произвођаче ракије, хладњаче капацитета до 50 тона).

2.  Унапређење услова смештаја за потребе сеоског туризма за категорисана домаћинства (централно грејање, уређивање купатила и соба за смештај, увођење додатних садржаја),

3.   Стари занати (набавка опреме и уређење простора за израду предмета у оквиру старих заната)

            Подносилац захтева за остваривање права на ову субвенцију мора испунити следеће услове:

              (1) да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са посебним прописом којим се уређује Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар пољопривредних газдинстава, комерцијална пољопривредна газдинства), као носилац регистрованог пољопривредног газдинства и да се налази у активном статусу.

                 Доказ: Потврда о активном статусу газдинства (Управа за трезор)

                     (2) да је измирио пореске обавезе за годину која претходи години подношења захтева

     Доказ: Уверење о измирењу пореских обавеза

     (3) да достави број текућег рачуна

      Доказ: оверена фотокопија картице текућег зачуна

                     (4) да има пребивалиште на територији општине Нова Варош

      Доказ: копија личне карте

    (5) да достави Образац предлога пројекта за кредитирање пољопривредних произвођача

    (6) да достави Спецификацију трошкова  (наративни буџет)

   (7) да достави копију Уговора са ТСЦ „Златар“ о категорисању домаћинства за потребе сеоског туризма (само за Унапређење услова смештаја за потребе сеоског туризма за категорисана домаћинства)      

 -  Подносиоци захтева који остваре право на субвенцију имаће следеће у обавези су да средства  искористе за наману која је наведена у Захтеву за кредитирање пољопривредних произвођача

             - Општина Нова Варош ће у потпуности субвенционисати камату на одобрене кредите од стране банке, у износу од 400.000,00 до 2.000.000,00 динара.

            - Укупна средства опредељена у Буџету општине Нова Варош за ове намене у 2014. години су 1.500.000,00 динара

НАПОМЕНЕ:

 

                                                            За додатне информације обратити се на телефон број 62-953.