Одељења општинске управе

Штампа

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ, КОМУНАЛНО - СТАМБЕНЕ, УРБАНИСТИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Одељење за имовинско правне, комунално стамбене, урбанистичке послове и послове инспекције обавља послове Општинске управе и поверене послове из оквира права и дужности Републике, и то послове из области:

Послови из овог Одељења обављају се у канцеларијама бр.209, 212, 313 и 411.

Тел: 033/61-886; 61-325;63-595; 64-373; 61-325


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

Одељење за финансије и буџет обавља послове Општинске управе и поверене послове из оквира права и дужности Републике, и то послове из области:

Послови из овог Одељења обављају се у канцеларијама бр.101, 102, 211, 213, 214, 314,

Тел: 033/61-886; 61-431; 62-560


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Одељење за привреду и локални економски развој обавља послове Општинске управе и то послове из области:

Послови из овог Одељења обављају се у канцеларијама бр.310

Тел: 033/63-533


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ УПРАВЕ, ОРГАНА ОПШТИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Одељење за послове управе, органа општине и друштвене делатности обавља послове Општинске управе, и то послове из области:

Послови из овог Одељења обављају се у канцеларијама бр.105, 106, 207, 208, 211,

Тел: 033/63-728, 62-671; 61-886


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Одељење за послове инвестиција и јавне набавке обавља послове Општинске управе и поверене послове из оквира права и дужности Републике, и то послове из области:

•послови уређење грађевинског земљишта

•послови инвестиција и одржавања јавних објеката

•послови инвестиција у комуналној инфраструктури

•обављање послова из области јавних набавки

•административно - технички послови из делокруга Одељења

Послови из овог Одељења обављају се у канцеларијама на првом спрату Општинске управе.

Тел: 033/62-920