Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош-Послови из области привреде и локалног економског равоја

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош-Послови из области привреде и локалног економског равоја

Ел. пошта Штампа

На основу чл. 4, 94. и члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 , 113/2017 и 95/2018), члана 12.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) ,Уредбе о измени  Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(«Сл.гласник РС» бр.12/2022),   и става 1. тачка 16) Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број 112-6054 /2022 od 29.јула  2022. године, Општинска управа општине Нова Варош, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош - Одељењу за привреду и локални економски развој, ул.Карађорђева 32.

II Радно место које се попуњава: 

Послови из области привреде и локалног економског развоја под редним бројем 3.  у Одељењу за привреду и локални економски развој, разврстаног у звање  саветник - 1 извршилац.

Опис послова: Информише локалне привредне субјекте, припрема финансијске подстицаје, врши стручне и административне послове за потребе привреде и предузетништва,прати развој привреде и предузетништва, израђује нацрте и предлоге аката, прати и примењује прописе из области привреде и предузетништва, израђује базе података и осмишљава програм мера од значаја за локални економски развој, одржава сталне контакате са надлежним институцијама на локалном, регионалном и међународном нивоу, израђује пројекте општине према министарствима и донаторима, пружа стручну помоћ инвеститорима, привредним субјектима и предузетницима, прати и реализује домаће и иностране конкурсе, управља пројектним циклусом, имплементацијом пројеката који су од значаја за локални економски развој, и др. Предлаже и спроводи  активне   мере политике запошљавања  по НАПЗ-у и ЛАПЗ-у и унапређује запошљавање итд. Спроводи јавне позиве из домена одељења, контактира са представнике домаћих и страних инвеститора, одржава контакте и пружа подршку локалној пословној заједници итд. Израђује програме, опште акте, радних материјала и информација за потребе Скупштине и скупштинских тела, Општинско веће и Општинску управу. Обавља послове  и друге послове из надлежности Општинске управе, по налогу начелника Општинске управе или руководиоца Одељења за привреду и ЛЕР.  

Посебни услови: Стечено високо образовање из области природних и друштвених наука на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно основним студијама, односно основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

У изборном поступку проверавају се: Закон о улагањима, Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Закон о планском систему, Закон о локалној самоуправи, Уредба о додели државне помоћи.

-Провера стручне оспособљености, знања и вештина спровешће се  писаном симулацијом, усменом симулацијом и разговором са кандидатом.

 Цео текст јавног конкурса можете погледати овде.

Образац изјаве можете преузети овде.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?