Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош-Послови из области пољопривреде, руралног развоја и водопривреде

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош-Послови из области пољопривреде, руралног развоја и водопривреде

Ел. пошта Штампа

На основу чл. 4, 94. и члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 , 113/2017 и 95/2018), члана 12.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) ,Уредбе о измени  Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(«Сл.гласник РС» бр.12/2022),   и става 1. тачка 16) Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број 112-6054 /2022 od 29.јула  2022. године, Општинска управа општине Нова Варош, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош - Одељењу за привреду и локални економски развој, ул.Карађорђева 32.

II Радно место које се попуњава: 

Послови из области пољопривреде, руралног развоја и водопривреде под редним бројем 2.  у Одељењу за приврду и локални економски развој, разврстаног у звање  саветник - 1 извршилац.

Опис послова: Прати, припрема и реализације пројекате и програме од значаја за пољопривреду и рурални развој. Израђује, реализује и извештава о годишњим програмима за пољопривредну политику и политику руралног развоја, програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, као и програма заштите животне средине. Сарађује са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, институтима, факултетима, представницима агробизнис сектора, пољопривредним удружењима и др. Помаже у попуњавању захтева и припремању документације за конкурисање за субвенције, регресе, пољопривредне кредите, регистрације пољопривредних газдинстава, израде решења о промени намене пољопривредног земљишта и др., као и информише пољопривредне произвођаче о актуелним уредбама, правилницима и конкурсима у области пољопривреде. Обавља послове из области водопривреде: утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности, издаје водопривредне дозволе учествује у закључивању уговора о начину коришћења водног објекта. Обавља послове  и друге послове из надлежности Општинске управе, по налогу начелника Општинске управе или руководиоца Одељења за привреду и ЛЕР. 

Посебни услови: Стечено високо образовање из области пољопривредне струке на основним акадмским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, одн. на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни испит и 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

У изборном поступку проверавају се:  Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о планском систему, Закон о локалној самоуправи, Уредба о правилима за доделу државне помоћи, Закон о заштити животне средине

-Провера стручне оспособљености,  знања и вештина спровешће се  писаном симулацијом, усменом симулацијом и разговором са кандидатом. 

  Цео текст јавног конкурса можете погледати овде.

Образац изјаве можете преузети овде.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?