Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош 2023

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош 2023

Ел. пошта Штампа

На основу члана 4.и 83. («Сл.гласник РС»,бр.21/2016, 113/2017, 113/2017-др. закон и 95/2018) и  члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл.гласник РС» бр.95/2016), и Уредбе о измени  Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(«Сл.гласник РС» бр.12/2022),  начелник  Општинске управе Нова Варош оглашава

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС

За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи

Нова Варош

 

 I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош - Одељења за имовинско правне  и послове управљања имовином, ул.Карађорђева 32.

II Радно место које се попуњава:

Имовинско - правни послови управљања имовином и нормативно правни послови за потребе Општинског већа“ под редним бројем 3.  у Одељења за имовинско правне  и послове управљања имовином, разврстаног у звање  саветник - 1 извршилац.

 

Опис радног места: Прикупља и комплетира документацију за упис имовине у одговарајуће јавне регистре катастра непокретности и катастра водова; води евиденцију терета на непокретностима; води и ажурира портфолио имовине у јавној својини општине. Води јединствени регистар непокретности у јавној својини општине које користи општина, јавна предузећа и јавне службе чији је оснивач општина; подноси пријаву за упис непокретности у јавној својини општине у Јединствени регистар непокретности Републичке дирекције за имовину. Води евиденције о непокретностима, о фактичком стању непокретности у јавној својини. Води поступак откупа станова у својини општине, припрема нацрте решења, уговора и анекса уговора о откупу и закупу станова, прати извршавање обавеза по основу закупа и откупа на рате, врши проверу законитог утврђивања откупне цене стана и ревалоризације, контролише начин коришћења стамбеног простора и испуњавање уговорних обавеза; подноси пријаве надлежним органима за исељење бесправних корисника станова, покреће поступак за раскид уговора о закупу и раскид уговора о откупу стана, подноси захтев за упис хипотеке у поступку откупа стана на рате до његове исплате у целости, контролише начин коришћења стамбеног простора који је у јавној својини општине, даје податаке из евиденција које води,  

Припрема материјале за седнице Општинског већа; даје потребна објашњења током дискусије по тачкама дневног реда на седницама, пружа стручну помоћ при обради прелдога о којима се гласа. Обавља послове у вези законитости аката које доноси Општинско веће; израђује акта по којима је одлучивало Општинско веће и исте доставља надлежним субјектима ради њиховог спровођења. Припрема и израђује нацрте појединачних аката у другостепеном поступку. Припрема материјале потребне за рад и пружа стручну помоћ радним телима које образује Општинско веће. Обавља послове обезбеђивања записника са седница Општинског већа и његових радних тела. Припрема нацрт Пословника о раду Општинског већа и његових радних тела, обавља послове чувања изворних аката о раду Општинског већа и његових радних тела.

Припрема извештаје и информације из делокруга својих послова  за Скупштину општине, Општинско веће. Обавља  и друге послове из надлежности Општинске управе по налогу начелника Општинске управе и руководиоца Одељења.

Звање: саветник                                                                              Број извршилаца: 1

Посебни услови: Стечено високо образовање из области правне  струке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места“.  

 

            У изборном поступку проверавају се: Закон о локалној самоуправи, Закон о јавној својини, Закон о становању и одржавању зграда, Закон о планирању и изградњи.

-         Провера стручне оспособљености,  знања и вештина спровешће се  писаном симулацијом, усменом симулацијом и разговором са кандидатом.

 

IIIМесто рада за радно место из овог конкурса је у Новој Вароши, у Општинској управи Нова Варош.

 

IVРок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 дана и почиње да тече од 21.12.2022.године и истиче 28.12.2022.године.

 

VЛице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Ружа Матовић, тел.033/62-140.

 

VIАдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Општинска управа Нова Варош, ул.Карађорђева 32, са назнаком „За конкурс“.

 

VII Датум оглашавања: 20.09.2022.године.

 

      VIII Докази који се прилажу уз пријаву за интерни конкурс:

 

-оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема

-оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, радна књижица и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

-уверење о положеном државном стручном испиту. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да исти положе у року од 6 месеци.

-оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решење да је државни службеник нераспоређен

              IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, назначене вештине и знања биће проверена у просторијама Општинске управе у Новој Вароши, ул.Карађорђева 32, у сали на V спрату, дана 04.01.2023.године, почев у 10,00 часова, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

X Право учешћа на интерном конкурсу:   

На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време у свим органима, службама и организацијама из члана 1.став 1. и 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.21/2016, 113/17 и 95/18), код послодавца који оглашава интерни конкурс. 


Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

 Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе.

Овај интерни конкурс објављен је на  огласној табли Општинске управе Нова Варош и на   web  страници Општине Нова Варош.

 

НАЧЕЛНИК

Општинске управе

Мирел Рољевић

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?