Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна ЈАВНИ ПОЗИВ - ПОСЛОДАВЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2013. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ - ПОСЛОДАВЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2013. ГОДИНИ

Ел. пошта Штампа

На основу члана 43. став 1. тачка 4. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 i 88/10),  и члана 3.  Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Општине Нова  Варош

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ -ФИЛИЈАЛА ПРИЈЕПОЉЕ

у сарадњи са

ОПШТИНОМ   НОВА  ВАРОШ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПОСЛОДАВЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2013. ГОДИНИ

I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Субвенција за отварање нових радних места одобрава се послодавцима ради запошљавања незапослених лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијале Пријепоље (у даљем тексту:НСЗ-Филијала  Пријепоље).

Субвенција се одобрава у једнократном износу, послодавцима који запошљавају до 50 незапослених лица пријављених на евиденцији НСЗ у Филијали Пријепоље.

Висина субвеције зависи од броја лица која се запошљавају, и то:

- 300.000,00 динара по новозапосленом лицу, када се запошљава до 10 лица.

- 400.000,00 динара по новозапосленом лицу, када се запошљава 11 и више лица.

Уколико се на новоотвореним радним местима запошљавају особе са инвалидитетом, висина субвенције износи 400.000,00 динара.

Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање нових радних места дужан је да закључи уговор о раду са незапосленим лицем, на неодређено време, са пуним радним временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа и да измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са законом.

Послодавац коме се не одобри субвенција за отварање нових радних места не може поново поднети захтев  по овом Јавном позиву.

Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних места представља основ за доделу de minimis државне помоћи.

Послодавац, односно организациона јединица послодавца у којој се запошљавају лица, мора бити регистрована најмање три месеца пре датума подношења захтева.

Новооснованим послодавцима, који су регистровани у периоду краћем од три месеца, од датума подношења захтева, може се одобрити субвенција тек након истека периода од три месеца пословања како би доставили потврду о промету из банке за три месеца пословања,  уз претходно достављено  мишљење комисије приликом службеног обиласка послодавца ( комисија би радила у четворочланом саставу,2 представника НСЗ-филијала Пријепоље и 2 представника општине Нова  Варош) .

II ПОДНОШЕЊЕ  ЗАХТЕВА

Услови

Право на субвенцију за отварање нових радних места послодавац може остварити под условом:

· да запошљава лица са евиденције НСЗ-Филијала Пријепоље на новоотвореним радним местима;

· поднесе захтев са бизнис планом;

· одржи број запослених у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у случају природног одлива запослених (остваривање права на пензију, смрт запосленог и сл.);

· да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;

· да успешно послује;

· да је измирио раније уговорне обавезе и измирио потраживања према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току;

· не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем захтева

· да није привредни субјект у тешкоћама у смислу законских прописа којима се регулише контрола и додела државне помоћи.

Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу остварити:

· државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава и удружења грађана ;

· подносиоци захтева који обављају делатност у области експлоатације угља, коцкарнице, кладионице и мењачнице;

· подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току претходне три године, рачунајући од дана одобравања средстава;

· послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након правоснажног решења о усвајању плана реорганизације и обустављању стечајног поступка или након куповине привредног субјекта над којим је правоснажним решењем окончан стечајни поступак.

Документација за подношење захтева

Неопходна документација за подношење захтева је:

· захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;

· фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР-у;

· списак лица која се запошљавају(име и презиме, адреса и ЈМБГ лица која се запошљавају)

· пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране Пореске управе;

· завршни рачун оверен од стране Народне банке, за годину која претходи години у којој се подноси захтев или скраћени биланс успеха, односно преглед прихода и расхода и финансијског резултата за претходну годину за подносиоце захтева који воде просто књиговодство (завршни рачун не достављају подносиоци захтева који су регистровали делатност у текућој години).

· потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца захтева за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;

· писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду или изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ;

· доказ о власништву/закупу пословног простора;

· доказ о власништву/закупу опреме;

· доказ о обезбеђеном пласману робе у земљи/иностранству, уколико подносилац захтева располаже истим.

НСЗ-Филијала Пријепоље задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом.

Провера поднетих захтева

Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приложене документације.

Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи критеријуми: врста делатности, број новозапослених у односу на број запослених ( однос запослених и незапослених за које се тражи субвенција највише до 1:5), до сада коришћена средства Националне службе, структура лица која се запошљавају, дужина пословања подносиоца захтева, повећање броја запослених код послодавца у претходна 3 месеца пословања, потребни ресурси (пословни простор, опрема и обртна средства), тржиште продаје ( купци и конкуренти) и финансијски показатељи и процена важности поднетог захтва са бизнис планом за локално тржиште рада за подручје филијале.

Приоритет при додели додели субвенција има послодавац који је, у тренутку подношења захтева, одржао број радника, у односу на просечан број радника у претходној претходној години.

Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава лице које припада категорији теже запошљивих или рањивим категоријама, и то:

· дугорочно незапослена лица, односно лица која су назапослена дуже од 12 месеци;

· незапослени без квалификација или нискоквалификовани;

· вишак запослених;

· особе са инвалидитетом;

· Роми;

· избегла и расељена лица;

· повратници по споразуму о реадмисији;

· млади до 30 година;

· старији од 50 година;

· жене;

· жртве породичног насиља и трговине људима; и

· корисници новчане социјалне помоћи.

Одлука о додели субвенције за отварање нових реадних места

Одлука о додели субвенције послодавцима за отварање нових радних места доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом.

Одлуку о одобравању субвенције послодавцима за отварање нових радних места, доноси директор НСЗ- Филијале Пријепоље, по прибављеном мишљењу председника Општине Нова  Варош.

Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени одлуком о додели субвенције за отварање нових радних места, биће у разматрању до утрошка финансијских средстава. Подносиоци ових захтева биће обавештени о коначном статусу њиховог захтева након истека јавног позива.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Након уплате средстава од стране Општине Нова Варош, сачињава се уговор који потписује председник Општине, Директор Филијале НСЗ Пријепоље и подносилац захтева у року од 30 дана од дана доношења одлуке, а најкасније до утрошка средстава предвиђених за ову намену.

Уговором се уређују међусобна права и обавезе и врши се исплата субвенције.

Документација за закључивање уговора:

· доказ о заснивању радног односа на неодређено време за лица која се запошљавају (уговор о раду и пријава на обавезно социјално осигурање)датум заснивања радног односа не сме да буде пре датума подношења захтева;

· средства обезбеђења уговорних обавеза;

· фотокопија картона депонованих потписа и

· писани пристанак корисника средстава и жиранта за прикупљање и обраду података о личности.

Средства обезбеђења су следећа:

  1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:

· за од одобрена средства у износу до 300.000,00 динара – две истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним жирантом, са меничним овлашћењем;

· за одобрена средства у износу од 300.001,00 до 600.000,00 динара – две истоветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта, са меничним овлашћењима

Уколико корисник средстава није у могућности да обезбеди менице као средство обезбеђења, може приложити једно од доле наведених средстава обезбеђења, с тим да гаранција банке у овом случају мора бити у двоструко већој вредности од износа субвенције.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник).

- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара до 1.000.000,00 динара – две истоветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта са меничним овлашћењима и додатно средство обезбеђења по избору

§ хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције или

§ заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа субвенције или

§ гаранцију банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци или

§ уговорно јемство.

за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - две истоветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта са меничним овлашћењима и додатно средство обезбеђења по избору

§ хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције или

§ заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа субвенције или

§ гаранцију банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци или

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник).

  1. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:

- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима или једно од доле наведених додатних средстава обезбеђења;

- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара до 1.000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима и додатно средство обезбеђења по избору:

§ хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције или

§ заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа субвенције или

§ гаранцију банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци.

за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима  и додатно средство обезбеђења по избору

§ хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције или

§ заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа субвенције или

§ гаранцију банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци

Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана најкаће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања винкулирана( пренето право коришћења) у корист Националне службе. Предмет заложног права на покретној имовини не могу бити возила.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац –корисник субвенције дужан је да:

· лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа;

У случају престанка радног односа са лицем за које је остварено право, послодавац је у обавези да, у року од 30 дана од дана престанка радног односа, заснује радни однос на неодређено време са другим незапосленим и да то лице задржи у радном односу најмање до истека уговором предвиђеног рока увећаног за период у коме је извршена замена;

· измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање у складу са законом;

· обавља делатност на територији Општине Нова  Варош на којој је остварио право на субвенцију;

· омогући НСЗ-Филијали Пријепоље праћење реализације уговорне обавезе;

· достави НСЗ-Филијала Пријепоље доказе о реализацији уговорне обавезе;

· обавести НСЗ- Филијала Пријепоље о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

Послодавац – корисник субвенције који не испуни обавезе утврђене уговором, дужан је да Националној служби врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећане за законску затезну камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, Филијали Пријепоље , непосредно или путем поште, на прописаном обарасцу који се може добити у Филијали Пријепоље или преузети на сајту www.nsz.gov.rs .

Додатне информације могу се добити у Филијали НСЗ Пријепоље .

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ, на сајту општине Нова  Варош и на огласној табли Националне службе за запошљавање –Филијала Пријепоље и траје до утрошка средстава предвиђених за ову намену.

Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.

 

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?