Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна ОГЛАС - О спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП за комуналне делатности „3 септембар“ Нова Варош

ОГЛАС - О спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП за комуналне делатности „3 септембар“ Нова Варош

Ел. пошта Штампа

Скупштина Општине Нова Варош на седници одржаној 28.06.2013, на основу члана 29. Закона о јавним предузећима  („Службени гласник РС“, број 119/12), члана 4. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Нова Варош („Службени лист општине Нова Варош“, број 5/2013), члана 40. Статута Општине Нова Варош („Сл. лист општине Нова Варош“, бр. 10/2008 и 9/2012“) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП за комуналне делатности "3.Септембар" Нова Варош,  бр.06-22/3/2013-02 од 28.06.2013.године, објављује

ОГЛАС

О спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП за комуналне делатности „3 септембар“ Нова Варош

Подаци о јавном предузећу: Предузеће послује под пословним именом Јавно предузеће за комуналне делатности „3 септембар“ Нова Варош, са седиштем у Новој Вароши у улици Карађорђева бр. 114, са скраћеним пословним именом: ЈП „3 септембар“, ПИБ 101977908, Матични број 07210426, претежна шифра делаатности јавног предузећа је 36.00 - Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Јавни конкурс се спроводи за радно место: Директор јавног предузећа за комуналне делатности „3 септембар“ Нова Варош, чији је оснивач Општина Нова Варош.

Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05 и 54/09), испуњавају и следеће посебне услове:

· Да је пунолетно и пословно способно лице;

· Да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано јавно предузеће;

· Да има високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године;

· Да има најмање 5 година радног искуства, од чега 3 године на пословима за које је основано јавно предузеће, или најмање 3 године на руководећим положајима;

· Да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

· Да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;

· Да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа;

Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:

· Радну биографију уз посебан осврт на функције које је кандидат досада обављао и постигнуте резултате на њима, као и начелно виђење и пројекција рада у ЈП „3 септембар“ Нова Варош;

· Извод из матичне књиге рођених (оргинал или оверена копија);

· Уверење о држављанству РС (оргинал или оверена копија);

· Доказ да има општу здравствену способност;

· Доказ о стручној спреми;

· Доказ о радном искуству;

· Писана изјава, оверена од стране надлежног органа, да лице које конкурише није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

· Доказ да лице није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;

· Доказ да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност предузећа;

У изборном поступку, усменим разговором, проверава се поседовање стручних, организационих и других способности неопходних за успешно обављање функције директора.

Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у („Службеном гласнику РС“), Комисији за именовања директора јавних предузећа општине Нова Варош, препорученом пошиљком путем поште или личнопреко писарнице органа Општинске управе, у затвореној коверти, на адресу: Скупштина општине Нова Варош, Комисији за именовања директора јавних предузећа општине Нова Варош, са назнаком: Пријава на конкурс - НЕ ОТВАРАЈ, Карађорђева 32, Нова Варош31320.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора је Војко Милошевић,секретар Комисије на телефон 033/62-140.

Неблаговремене, неразумљиве и непотуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази Комисија ће закључком одбацити.

Важно: Оглас је објављен у "Службеном гласнику Републике Србије", бр.59 од 05.07.2013.године.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?