Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна ОГЛАС- О спровођењу јавног конкурса за именовање директора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош

ОГЛАС- О спровођењу јавног конкурса за именовање директора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош

Ел. пошта Штампа

Скупштина Општине Нова Варош на седници одржаној 28.06.2013, на основу члана 29. Закона о јавним предузећима  („Службени гласник РС“, број 119/12), члана 4. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Нова Варош („Службени лист општине Нова Варош“, број 5/2013), члана 40. Статута Општине Нова Варош („Сл. лист општине Нова Варош“, бр. 10/2008 и 9/2012“) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош бр.06-22/4/2013-02 од 28.06.2013.године, објављује

ОГЛАС

О спровођењу јавног конкурса за именовање директора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош

Подаци о јавном предузећу: Предузеће послује под пословним именом Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош, са седиштем у Новој Вароши у улици Карађорђева бр. 32, са скраћеним пословним именом: Дирекција, ПИБ 101067042, Матични број 17223801, претежна шифра делатности предузећа је 7111 – Архитектонска делатност.

Јавни конкурс се спроводи за радно место: Директор Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош, чији је оснивач Општина Нова Варош.

Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05 и 54/09), испуњавају и следеће посебне услове:

· Да има високу стручну спрему;

· Да има најмање три године радног искуства на руководећим пословима.

Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:

· Радну биографију уз посебан осврт на функције које је кандидат досада обављао и постигнуте резултате на њима, као и начелно виђење и пројекција рада у Дирекцији за грађевиснко земљиште и изградњу општине Нова Варош;

· Извод из матичне књиге рођених (оргинал или оверена копија);

· Уверење о држављанству РС (оргинал или оверена копија);

· Доказ да има општу здравствену способност;

· Доказ о стручној спреми;

· Доказ о радном искуству;

· Писана изјава, оверена од стране надлежног органа, да лице које конкурише није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

· Доказ да лице није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;

· Доказ да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност предузећа;

У изборном поступку, усменим разговором, проверава се поседовање стручних, организационих и других способности неопходних за успешно обављање функције директора.

Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у („Службеном гласнику РС“), Комисији за именовања директора јавних предузећа општине Нова Варош, препорученом пошиљком путем поште или лично преко писарнице органа Општинске управе, у затвореној коверти, на адресу: Скупштина општине Нова Варош, Комисији за именовања директора јавних предузећа општине Нова Варош, са назнаком: Пријава на конкурс - НЕ ОТВАРАЈ, Карађорђева 32, Нова Варош31320.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора је Војко Милошевић,секретар Комисије, на телефон 033/62-140.

Неблаговремене, неразумљиве и непотуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази Комисија ће закључком одбацити.

 

Важно: Оглас је објављен у "Службеном гласнику Републике Србије", бр.59 од 05.07.2013.године.

 

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?