Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна

Јавни позив За реализацију програма стручна пракса у 2024. Години

Ел. пошта Штампа

На основу члана 43. став 1. тачка 4. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15 ),  и члана 3. и 4.  Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање Филијале Пријепоље и oпштине Нова Варош број 3507-101-5/2024 од 31.05.2024.године

Општина Нова Варош

у сарадњи са Националном службом за запошљавање – Филијала Пријепоље

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2024. ГОДИНИ

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима са територије општине Нова Варош која се први пут стручно оспособљавају за занимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради  стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, без заснивања радног односа. 

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци, и то:

-до 6 месеци за лица са средњим образовањем;

-до 9 месеци за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и

-до 12 месеци за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем.

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита. 

Јавни позив је објављен на огласним таблама и сајтовима општине Нова Варош и НСЗ – Филијала Пријепоље од 06.06.2024.године и отворен је до утрошка расположивих финансијских средстава, а најкасније до 12.06.2024.године.

Опширније...
 

Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације туристичког насеља "RH Zlatar luxury apartments" на Златару у општини Нова Варош

Ел. пошта Штампа

На основу члана 45а Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 37. – 44. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', бр.32/19), а у вези са Одлуком о изради Плана детаљне регулације туристичког насеља "RH Zlatar Luxury Apartments" на Златару у општини Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 6/2024),

ОГЛАШАВА

Р А Н И   Ј А В Н И   У В И Д

поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА "RH ZLATAR LUXURY APARTMENTS" НА ЗЛАТАРУ У ОПШТИНИ НОВА ВАРОШ

Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације туристичког насеља "RH Zlatar Luxury Apartments" на Златару у општини Нова Варош, обавиће се у згради Општинске управе Општине Нова Варош, у улици Карађорђева бр.32 (канцеларија 411), у периоду од 04.06.2024. до 18.06.2024.године, сваког радног дана од 900 до 1400 часова.

Опширније...
 

Јавни увид у нацрт просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за разводни гасовод РГ 08-20 Златибор - Пријепоље са одвојцима и извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене са елементима дета

Ел. пошта Штампа

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАЗВОДНИ ГАСОВОД РГ 08-20 ЗЛАТИБОР - ПРИЈЕПОЉЕ СА ОДВОЈЦИМА ЗА ПРИБОЈ РГ 08-21 И НОВУ ВАРОШ РГ 08-22, И РАЗВОДНИ ГАСОВОД РГ 09-04/3 ГРЧ ГЛОГОВИК - СЈЕНИЦА

И 

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАЗВОДНИ ГАСОВОД РГ 08-20 ЗЛАТИБОР - ПРИЈЕПОЉЕ СА ОДВОЈЦИМА ЗА ПРИБОЈ РГ 08-21 И НОВУ ВАРОШ РГ 08-22, И РАЗВОДНИ ГАСОВОД РГ 09-04/3 ГРЧ ГЛОГОВИК – СЈЕНИЦА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за разводни гасовод РГ 08-20 Златибор – Пријепоље са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22, и разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик – Сјеница (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за разводни гасовод РГ 08-20 Златибор – Пријепоље са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22, и разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик – Сјеница (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 30. маја до 28. јуна 2024 године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у зградaма општинских управа: Чајетина, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Сјеница и Тутин, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs) и интернет страници јединица локалне самоуправе.

Опширније...
 
Још чланака...


Страна 3 од 205

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?