Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Урбанизам
Урбанизам

Решење о регистрацији стамбених заједница

Ел. пошта Штампа ПДФ

Решење о регистрацији стамбених заједница у 2017.

Опширније...
 

Обавештење о преузимању образаца-пријава за регистрацију стамбене зграде.

Ел. пошта Штампа ПДФ

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу одредби Закона о становању и одржавању зграда ( „СЛ.гласник РС“, бр.104/2016 ),овде можете преузети сва документа потребна за регистрацију стамбене зграде( обрасце, пријава и ткд. ).

Опширније...
 

Закључци о одбацивању

Ел. пошта Штампа ПДФ

ЗАКЉУЧЦИ О ОДБАЦИВАЊУ

Опширније...
 

Решење по члану 145

Ел. пошта Штампа ПДФ

РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145.

Опширније...
 

Употребне дозволе

Ел. пошта Штампа ПДФ

УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ /УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

Опширније...
 

Грађевинске дозволе

Ел. пошта Штампа ПДФ

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ / ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

Опширније...
 

Локацијски услови

Ел. пошта Штампа ПДФ

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ / ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

Опширније...
 

Решења о обустављању поступка

Ел. пошта Штампа ПДФ

РЕШЕЊА О ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА

Опширније...
 

Обједињена процедура

Ел. пошта Штампа ПДФ

Обједињена процедура

Обједињена процедура је поступак, или скуп поступака из области изградње које спроводи Општинска управа по службеној дужности, у име и за рачун странке, прибављањем потребних услова и других докумената од републичких и локалних јавних предузећа, Службе за катастар непокретности и других организација којима су поверена јавна овлашћења.

Обједињена процедура представља значајну позитивну новину, уведену изменама и допунама Закона о планирању и изградњи из децембра 2014. године, која ће смањити кораке, трошкове и време изградње, прикључења на инфраструктуру и уписа права својине. Тиме ће се за привреду и грађане значајно поједноставити компликован процес прибављања докумената, потребних у различитим фазама изградње објеката.

Таксе и накнаде за подношење захтева и издавање решења кроз информациони систем централне евиденције обједињене процедуре.

Решења о озакоњењу објеката на територији општине Нова Варош

Број издатих решења издатих у 2019. години је: 48;

Издата решења о озакоњењу можете погледати овде.

Број издатих решења издатих у 2018. години је: 68;

Издата решења о озакоњењу можете погледати овде.

Број издатих решења издатих у 2017. години је: 125;

Издата решења о озакоњењу можете погледати овде.

Број издатих решења издатих у 2016. години је: 109;

Издата решења о озакоњењу можете погледати овде.

 

Локације за инвестирање

Ел. пошта Штампа ПДФ

Локација 1 "БРАНОШЕВАЦ"

alt

Локација бр.1 „Браношевац" састоји се из четири катастарске парцеле: 379/2, 380/2, 381/1 и 381/2 КО Нова Варош.  Локација се налази у источном делу града, са десне стране магистралног пута М21, на уласку у град из правца Ужица.

За ову локацију потребна је израда Пројекта препарцелације и Урбанистичког пројекта ради дефинисања парцела и приступних саобраћајница у оквиру ове зоне.

Укупна површина ове зоне је 2ха 20а 26м².

Напомена: Укупна површина парцела у овој зони је већа од површине саме зоне. Зоном нису обухваћене целе парцеле, већ само њихов део, док је необухваћени део због конфигурације терена неповољан за изградњу.

Грађевинске парцеле су у државној својини, корисник Општина Нова Варош.

 И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Н А  О П Р Е М Љ Е Н О С Т

Електроенергетска: према условима добијеним од надлежне институције-Електродострибуције Д.О.О. Краљево, у јануару 2012.године за потребе напајања електричном енергијом новопредвиђених објеката потребно је предвидети изградњу нове трафостанице са напојним кабловским водом у дужини од око 300 м.

Водовод и канализација: према условима добијеним од надлежне институције ЈП "3. Септембар" Нова Варош, у јануару 2012.године, инвеститори чији објекти добију дозволу, било привремену или трајну, дужни су да се обрате комуналном предузећу ради измештања подземних комуналних инсталација.

Телекомуникациона: према условима добијеним од надлежне институције - "Телеком Србија", Дирекције за технику извршна јединица Ужице/Пријепоље, у јануару 2012.године, прикључење нових објеката на предметној локацији на ТК мрежу може да се изведе подземно, полагањем одговарајућег кабла од УК ормара МА18 до објекта.

Саобраћајна инфраструктура: саобраћајни приступ локацији је преко интерне саобраћајнице. са северне стране ове локације. Изградња нових саобраћајница ће се предвидети израдом урбанистичког пројекта. Железничка пруга Београд-Бар само краћом дестинацијом пролази територијом општине Нова Варош (железничка станица Бистрица) а од предметне локације је удаљена око 15км. Удаљеност од аутопута Е-75 је око 2200км, а у плану је изградња аутопута Е-763 Београд-Црна Гора, који ће пролазити кроз територију општине Нова Варош. Најближи домаћи аеродроми су Београд-Никола Тесла - 240км и Ниш-Константин Велики - 255км, а страни Срајево 175км и Подгорица 190км. Од регионалног центра Ужице удаљеност је око 70км.

 

У Р Б А Н И С Т И Ч К И    П О К А З А TE Љ И

alt

            Извод из регулационог плана (намена простора)    

Опширније...
 

Документа урбанизам

Ел. пошта Штампа ПДФ

Контакт телефон Урбанистичке службе: 033/61-325.

ОБРАЗАЦ захтева за издавање ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ

Програм пописа нелегално изграђених објеката

Комисија за попис незаконито изграђених објеката на територији општине Нова Варош

Програм пописа незаконито изграђених објеката

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ:

Просторни план општине Нова Варош (усвојен и Одлука о усвајању плана је објављена - "Службени лист општине Нова Варош", бр. 1/2012)

Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош,са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош на животну средину (Усвојена Одлука је објављена у Службеном листу општине Нова Варош бр. 11/2013)

План детаљне регулације система за водоснабдевање насеља Горње Трудово, Штитково, Божетићи и Буковик са изворишта Ћурчића врело ("Службени лист општине Нова Варош", бр.17/2015)

Измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош" бр. 2/2016)

Измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош" бр. 6/2018)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ:

Урбанистички пројекат за доградњу и промену нaмене економског објекта у погон за производњу биомасе, пелета и брикета

Урбанистички пројекат за изградњу викенд куће у Комаранима-кат.парц.бр.2109КО Комарани

Урбанистички пројекат МХЕ „Секулић“ на Варошкој реци У Општини Нова Варош

Урбанистички пројекат изградње туристичког објекта-ловачке куће на кат. парцеле бр. 196 КО Тиква

Урбанистички пројекат за изградњу МЏЕ ''Кљуновина'' на реци Бистрици општина Нова Варош

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА: 

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 04.10.2017.године

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 24.11.2017.године

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 18.06.2018.године

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 05.04.2019.године

 Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?