Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Урбанизам
Урбанизам

Решење о регистрацији стамбених заједница

Ел. пошта Штампа ПДФ

Решење о регистрацији стамбених заједница у 2017.

Опширније...
 

Обавештење о преузимању образаца-пријава за регистрацију стамбене зграде.

Ел. пошта Штампа ПДФ

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу одредби Закона о становању и одржавању зграда ( „СЛ.гласник РС“, бр.104/2016 ),овде можете преузети сва документа потребна за регистрацију стамбене зграде( обрасце, пријава и ткд. ).

Опширније...
 

Закључци о одбацивању

Ел. пошта Штампа ПДФ

ЗАКЉУЧЦИ О ОДБАЦИВАЊУ

Опширније...
 

Решење по члану 145

Ел. пошта Штампа ПДФ

РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145.

Опширније...
 

Употребне дозволе

Ел. пошта Штампа ПДФ

УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ /УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

Опширније...
 

Грађевинске дозволе

Ел. пошта Штампа ПДФ

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ / ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

Опширније...
 

Локацијски услови

Ел. пошта Штампа ПДФ

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ / ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

Опширније...
 

Решења о обустављању поступка

Ел. пошта Штампа ПДФ

РЕШЕЊА О ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА

Опширније...
 

Обједињена процедура

Ел. пошта Штампа ПДФ

Обједињена процедура

Обједињена процедура је поступак, или скуп поступака из области изградње које спроводи Општинска управа по службеној дужности, у име и за рачун странке, прибављањем потребних услова и других докумената од републичких и локалних јавних предузећа, Службе за катастар непокретности и других организација којима су поверена јавна овлашћења.

Обједињена процедура представља значајну позитивну новину, уведену изменама и допунама Закона о планирању и изградњи из децембра 2014. године, која ће смањити кораке, трошкове и време изградње, прикључења на инфраструктуру и уписа права својине. Тиме ће се за привреду и грађане значајно поједноставити компликован процес прибављања докумената, потребних у различитим фазама изградње објеката.

Закон о републичким административним таксама.

Решења о озакоњењу објеката на територији општине Нова Варош

Број издатих решења издатих у 2024. години је: 26;

Издата решења о озакоњењу можете погледати овде.

Број издатих решења издатих у 2023. години је: 17;

Издата решења о озакоњењу можете погледати овде.

Број издатих решења издатих у 2022. години је: 35;

Издата решења о озакоњењу можете погледати овде.

Број издатих решења издатих у 2021. години је: 27;

Издата решења о озакоњењу можете погледати овде.

Број издатих решења издатих у 2020. години је: 33;

Издата решења о озакоњењу можете погледати овде.

Број издатих решења издатих у 2019. години је: 50;

Издата решења о озакоњењу можете погледати овде.

Број издатих решења издатих у 2018. години је: 68;

Издата решења о озакоњењу можете погледати овде.

Број издатих решења издатих у 2017. години је: 125;

Издата решења о озакоњењу можете погледати овде.

Број издатих решења издатих у 2016. години је: 109;

Издата решења о озакоњењу можете погледати овде.

 

Локације за инвестирање

Ел. пошта Штампа ПДФ

Локација 1 "БРАНОШЕВАЦ"

alt

Локација бр.1 „Браношевац" састоји се из четири катастарске парцеле: 379/2, 380/2, 381/1 и 381/2 КО Нова Варош.  Локација се налази у источном делу града, са десне стране магистралног пута М21, на уласку у град из правца Ужица.

За ову локацију потребна је израда Пројекта препарцелације и Урбанистичког пројекта ради дефинисања парцела и приступних саобраћајница у оквиру ове зоне.

Укупна површина ове зоне је 2ха 20а 26м².

Напомена: Укупна површина парцела у овој зони је већа од површине саме зоне. Зоном нису обухваћене целе парцеле, већ само њихов део, док је необухваћени део због конфигурације терена неповољан за изградњу.

Грађевинске парцеле су у државној својини, корисник Општина Нова Варош.

 И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Н А  О П Р Е М Љ Е Н О С Т

Електроенергетска: према условима добијеним од надлежне институције-Електродострибуције Д.О.О. Краљево, у јануару 2012.године за потребе напајања електричном енергијом новопредвиђених објеката потребно је предвидети изградњу нове трафостанице са напојним кабловским водом у дужини од око 300 м.

Водовод и канализација: према условима добијеним од надлежне институције ЈП "3. Септембар" Нова Варош, у јануару 2012.године, инвеститори чији објекти добију дозволу, било привремену или трајну, дужни су да се обрате комуналном предузећу ради измештања подземних комуналних инсталација.

Телекомуникациона: према условима добијеним од надлежне институције - "Телеком Србија", Дирекције за технику извршна јединица Ужице/Пријепоље, у јануару 2012.године, прикључење нових објеката на предметној локацији на ТК мрежу може да се изведе подземно, полагањем одговарајућег кабла од УК ормара МА18 до објекта.

Саобраћајна инфраструктура: саобраћајни приступ локацији је преко интерне саобраћајнице. са северне стране ове локације. Изградња нових саобраћајница ће се предвидети израдом урбанистичког пројекта. Железничка пруга Београд-Бар само краћом дестинацијом пролази територијом општине Нова Варош (железничка станица Бистрица) а од предметне локације је удаљена око 15км. Удаљеност од аутопута Е-75 је око 2200км, а у плану је изградња аутопута Е-763 Београд-Црна Гора, који ће пролазити кроз територију општине Нова Варош. Најближи домаћи аеродроми су Београд-Никола Тесла - 240км и Ниш-Константин Велики - 255км, а страни Срајево 175км и Подгорица 190км. Од регионалног центра Ужице удаљеност је око 70км.

 

У Р Б А Н И С Т И Ч К И    П О К А З А TE Љ И

alt

            Извод из регулационог плана (намена простора)    

Опширније...
 

Документа урбанизам

Ел. пошта Штампа ПДФ

Контакт телефон Урбанистичке службе: 033/61-325.

ОБРАЗАЦ захтева за издавање ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ

Таксе - информација о локацији

Програм пописа нелегално изграђених објеката

Комисија за попис незаконито изграђених објеката на територији општине Нова Варош

Програм пописа незаконито изграђених објеката

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ:

Просторни план општине Нова Варош (усвојен и Одлука о усвајању плана је објављена - "Службени лист општине Нова Варош", бр. 1/2012)

Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош,са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош на животну средину (Усвојена Одлука је објављена у Службеном листу општине Нова Варош бр. 11/2013)

План детаљне регулације система за водоснабдевање насеља Горње Трудово, Штитково, Божетићи и Буковик са изворишта Ћурчића врело ("Службени лист општине Нова Варош", бр.17/2015)

Измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош" бр. 2/2016)

Измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош" бр. 6/2018)

Измена и допуна плана генералне регулациј за седиште локалне самоуправе Нова Варош (Службени лист општине Нова Варош ", бр.22 / 2019)  

План детаљне регулације за изградњу санитарне депоније чврстог комуналног отпада Прибој, Пријепоље, Нова Варош

Измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош", бр.4-3/2023)

Измене и допуне Плана генералне регулације за седиште јединице лкалне самоуправе Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", br.4/2024)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ:

Урбанистички пројекат за доградњу и промену нaмене економског објекта у погон за производњу биомасе, пелета и брикета

Урбанистички пројекат за изградњу викенд куће у Комаранима-кат.парц.бр.2109КО Комарани

Урбанистички пројекат МХЕ „Секулић“ на Варошкој реци У Општини Нова Варош

Урбанистички пројекат изградње туристичког објекта-ловачке куће на кат. парцеле бр. 196 КО Тиква

Урбанистички пројекат за изградњу МЏЕ ''Кљуновина'' на реци Бистрици општина Нова Варош

Урбанистички пројекат изградње хотела са апартманима на кат. парцелама бр. 719/14, 719/13 и 719/17 КО Брдо

Урбанистички пројекат доградње хотела „Златарски Златник“ са апартманским насељем на кат. парцеле бр. 175/11,175/12, 175/4, 900/2, 900/3 и 900/4 КО Брдо

Урбанистички пројекат за изградњу две викендице на катастарској парцели број:844/4 КО Комарани, у насељу Поље,Општина Нова Варош

Урбанистички пројекат за изградњу туристичког кампа на новоформираној грађевинској парцели на делу к.п. 1200 К.О. Акмачићи

Урбанистички пројекат изградње стамбених објеката на кат. парцелама бр. 439/1, 439/2, 439/3, 439/4, 439/5, 439/6 К.О. Дрмановићи

Урбанистички пројекат за парцелацију к.п. 979/1 к.о.Бурађа и изградњу објеката за повремени боравак на нововформираним грађевинским парцелама

Урбанистички пројекат за изградњу комплекса туристичких објеката на кп. бр. 2104 КО Комарани Општина Нова Варош

Урбанистички пројекат за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода Нове Вароши и дела здравствено туристичког комплекса „Златар“ Кат. Парцела бр.: 661/1, 666/5, 1739/2, 662/3, 1739/3, 1737/5, 1737/3, 661/3 КО Нова Варош

Урбанистички пројекат за изградњу Трансфер станице са рециклажним двориштем у Новој Вароши, на кат. парц.бр.333/2 и 430/3 КО Челице

Урбанистички пројекат за изградњу 4 стамбена објекта за повремено становање на КП. бр. 319/1 Амзићи, општина Нова Варош

Урбанистички пројекат изградње туристичких садржаја на кат. парцелама бр. 125/3, 125/4 и 112/28 КО Брдо

Урбанистички пројекат изградње туристичких апартмана на кат. парцели бр. 884/3 КО Брдо

Урбанистички пројекат изградње туристичких садржаја на кат. парцелама бр. 125/3, 125/4 и 112/28 КО Брдо

Урбанистички пројекат за изградњу етно домаћинстава на кат. парцели бр. 3/1 и 3/2 КО Драглица

Урбанистички пројекат партерног уређења простора у функцији туристичког ауто кампа са постављањем пратећих садржаја ,на делу кат.парцеле 1142/1 КО Радијевићи

Урбанистички пројекат изградње стамбених објеката на кат.парцелама бр. 439/10 и 439/15 КО Дрмановићи

Урбанистички пројекат изградње стамбених објеката на кат. парцелама бр. 439/21 и 438 КО Дрмановићи

Урбанистички пројекат за изградњу викенд објекта на кат. парцели бр. 193 КО Дрмановићи

Урбанистички пројекат изградње стамбених објеката за повремени боравак на кат. парцелама 436/2 и 434/2 KO Дрмановићи

Урбанистички пројекат изградње стамбених објеката за повремени боравак на кат. парцели бр. 1660/2 КО Дрмановићи

Урбанистички пројекат изградње стамбених објеката за повремени боравак на кат. парцели бр. 435 КО Дрмановићи

Урбанистички пројекат за изградњу стамбено пословног објекта апартманског типа на кп. бр. 175/18 и 900/7 K.O. Брдо

Урбанистички пројекат за парцелацију к.п. 177/1 К.О.Вранеша и изградњу објеката за повремени боравак на нововформираним грађевинским парцелама

Урбанистички пројекат за изградњу објекта туристичке намене KP br. 999/10 ; KO Коморани – Нова Варош

Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду локације за постављање стационарне монтажне базе за производњу бетона на новоформираној грађевинској парцели од к.п.3390 и дела к.п. бр.3392/1, К.О.Бистрица и манипулативним површинама на к.п.бр. 3393/3 К.О. Бистрица

Урбанистички пројекат за изградњу седам типских стамбених објеката, на кат.парц.бр.189/7 КО Дрмановићи.

Урбанистички пројекат за изградњу шест типских стамбених објеката, на кат.парц.бр.189/6 КО Дрмановићи

Урбанистички пројекат за изградњу објката за пружање угоститељско туристичких услуга на кат. парцели бр. 188/3 КО Брдо

Урбанистички пројекат за изградњу стамбених објката на кат. парцели бр. 942/1 КО Комарани

Урбанистички пројекат за изградњу стамбених објеката на кат. парцелама бр. 1932/1, 1931/1,1931/2,1931/3,1931/4,1931/5,1931/6,1931/7 и 1931/8 КО Вилови

Урбанистички пројекат за изградњу викенд објекта на кат. парцели бр. 801 КО Вранша

Урбанистички пројекат за изградњу стамбених објеката за привремени боравакна кат. парцели бр. 49/9 КО Брдо

Урбанистички пројекат за парцелацију к.п. 1609 К.О. Нова Варош и изградњу објекта за повремени боравак на новоформираним грађевинским парцелама

Урбанистички пројекат изградње стамбених објеката, на кат. парц. бр 429/1 и 432 КО Дрмановићи 

Урбанистички пројекат ииградње викенд објекта, кат. парц. бр1071 КО Вилови

Урбанистички пројекат изградње објеката за пружање угоститељско туристичких услуга на кат. парцели бр. 188/3 КО Брдо

Урбанистички пројекат изградње стамбених објеката за повремени боравак на кат. парцели бр. 55/2 и 56/1 КО Брдо

Урбанистички пројекат изградње хотела апартманског типа на кат. парцели бр. 1583/11 КО Нова Варош

Урбанистички пројекат за изградњу друге фазе туристичког кампа на к.п. 1200/2 К.О.Акмачићи

Урбанистички пројекат изградње објеката за повремени боравак на кат. парцели бр. 277/1 KO Дрмановићи

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА:

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 04.10.2017.године

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 24.11.2017.године

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 18.06.2018.године

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 05.04.2019.године

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 14.07.2020.године

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 12.02.2021.године

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 03.06.2021.године-1

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 03.06.2021.године-2

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 03.06.2021.године-3

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 03.06.2021.године-4

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 03.06.2021.године-5

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 03.06.2021.године-6

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 03.06.2021.године-7

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 03.06.2021.године-8

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 08.06.2021.године

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 12.07.2021.године-1

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 12.07.2021.године-2

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 14.07.2021.године

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 23.09.2021.године-1

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 23.09.2021.године-2

 Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?