Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Урбанизам Локације за инвестирање

Локације за инвестирање

Ел. пошта Штампа ПДФ

Локација 1 "БРАНОШЕВАЦ"

alt

Локација бр.1 „Браношевац" састоји се из четири катастарске парцеле: 379/2, 380/2, 381/1 и 381/2 КО Нова Варош.  Локација се налази у источном делу града, са десне стране магистралног пута М21, на уласку у град из правца Ужица.

За ову локацију потребна је израда Пројекта препарцелације и Урбанистичког пројекта ради дефинисања парцела и приступних саобраћајница у оквиру ове зоне.

Укупна површина ове зоне је 2ха 20а 26м².

Напомена: Укупна површина парцела у овој зони је већа од површине саме зоне. Зоном нису обухваћене целе парцеле, већ само њихов део, док је необухваћени део због конфигурације терена неповољан за изградњу.

Грађевинске парцеле су у државној својини, корисник Општина Нова Варош.

 И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Н А  О П Р Е М Љ Е Н О С Т

Електроенергетска: према условима добијеним од надлежне институције-Електродострибуције Д.О.О. Краљево, у јануару 2012.године за потребе напајања електричном енергијом новопредвиђених објеката потребно је предвидети изградњу нове трафостанице са напојним кабловским водом у дужини од око 300 м.

Водовод и канализација: према условима добијеним од надлежне институције ЈП "3. Септембар" Нова Варош, у јануару 2012.године, инвеститори чији објекти добију дозволу, било привремену или трајну, дужни су да се обрате комуналном предузећу ради измештања подземних комуналних инсталација.

Телекомуникациона: према условима добијеним од надлежне институције - "Телеком Србија", Дирекције за технику извршна јединица Ужице/Пријепоље, у јануару 2012.године, прикључење нових објеката на предметној локацији на ТК мрежу може да се изведе подземно, полагањем одговарајућег кабла од УК ормара МА18 до објекта.

Саобраћајна инфраструктура: саобраћајни приступ локацији је преко интерне саобраћајнице. са северне стране ове локације. Изградња нових саобраћајница ће се предвидети израдом урбанистичког пројекта. Железничка пруга Београд-Бар само краћом дестинацијом пролази територијом општине Нова Варош (железничка станица Бистрица) а од предметне локације је удаљена око 15км. Удаљеност од аутопута Е-75 је око 2200км, а у плану је изградња аутопута Е-763 Београд-Црна Гора, који ће пролазити кроз територију општине Нова Варош. Најближи домаћи аеродроми су Београд-Никола Тесла - 240км и Ниш-Константин Велики - 255км, а страни Срајево 175км и Подгорица 190км. Од регионалног центра Ужице удаљеност је око 70км.

 

У Р Б А Н И С Т И Ч К И    П О К А З А TE Љ И

alt

            Извод из регулационог плана (намена простора)    

          

По важећем Плану генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.11/2013), локација се налази у градској  зони, у типичној целини "комерцијалне делатности ( ТЦ 5 )" (комерцијалне делатности у привредним целинама и у посебним новим комерцијалним комплексима ). Дозвољава се изградња на парцели која има најмању површину 1000 м2, а најмања ширина фронта грађевинске парцеле је 30м.  

 

Правила грађења:

- Спратност : Пр+3+Пк,

- слободне и зелене површине: минимум 20% без паркинга,

- индекс изграђености: максимално 2,2, а за угаоне парцеле максимално 2,5,

- типологија објекта: слободностојећи, двојни, у низу,

- паркирање: Једно паркинг место/један стан или једно паркинг место/80м2 бруто грађевинске површине пословања и трговине.

 

alt

Орто-фото снимак

 

За поменуту целину дати су следеће карактеристике и параметри:

 

Дозвољена намена у овој типичној целини су компатибилне намене, комерцијалне делатности трговине и продаје, угоститељства и административног пословања, остале делатности које пружају савремене услуге за потребе становника насеља у функцији снадбевања, слободног времена, културе, забаве, рекреације и др. и које не угрожавају животну средину. Такође је дозвољена и намена становања као компатибилна намена (однос становања и делатности је становање 0-20% : делатности 80-100%).

Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електрична енергија, ТК инсталације, водовод, канализација.  

Локација 2 "ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 1"

alt

Локација бр.2 „Индустријска зона 1" састоји се из једне катастарске парцеле: 476 КО Нова Варош.  Локација се налази у источном делу града, са десне стране, улице Јована Цвијића, ДП 231 Нова Варош-Сјеница.

Укупна површина ове парцеле тј. зоне је 03а 09м², делом је под објектом који је у лошем стању и предвиђен за рушење.

И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Н А  О П Р Е М Љ Е Н О С Т

Електроенергетска: према условима добијеним од надлежне институције-Електродострибуције Д.О.О. Краљево, у јануару 2012.године, за потребе напајања електричном енергијом новопредвиђених објеката потребно је предвидети изградњу нове трафостанице са напојним кабловским водом у дужини од око 300 м.

Водовод и канализација: према условима добијеним од надлежне институције ЈП "3. Септембар" Нова Варош, у јануару 2012.године, инвеститори чији објекти добију дозволу, било привремену или трајну, дужни су да се обрате комуналном предузећу ради измештања подземних комуналних инсталација.

Телекомуникациона: према условима добијеним од надлежне институције - "Телеком Србија", Дирекције за технику извршна јединица Ужице/Пријепоље, у јануару 2012.године, нове објекте на предметној локацији прикључити на ТК мрежу ваздушним приводним каблом са извода КА 20, где је потребно уградити разводни стуб, два комада.

Саобраћајна инфраструктура: тренутно постоји саобраћајна веза са Магистралним путем преко улице Јована Цвијића. Железничка пруга Београд-Бар само краћом дестинацијом пролази територијом општине Нова Варош (железничка станица Бистрица) а од предметне локације је око 15км. Удаљеност од аут-пута Е-75 је око2 200км, а у плану је изградња аут-пута Е-763 Београд-Црна Гора који ће пролазити кроз територију општине Нова Варош. Најближи домаћи аеродроми су Београд-Николе Тесле - 240км и Ниш-Константин Велики - 255км а страни Срајево 175км и Подгорица 190км. Од регионалног центра Ужице удаљеност је око 70км.

  

У Р Б А Н И С Т И Ч К И    П О К А З А TE Љ И

 alt

Извод из регулационог плана (намена простора)    

 

По важећем Плану генералне регулације ("Службени лист општине Нова Варош", бр.11/2013), локација се налази у градској зони, у типичној целини "производне делатности (ТЦ10)". Ова индустријска зона представља јединствену радну зону намењену изградњи и модернизацији постојећих индустријских погона, али и изградњи нових производних постројења, складишта свих врста, сервиса, производно-занатских погона, радионица и сл. Дозвољава се изградња на парцели која има најмању површину 800м2, а најмања ширина фронта грађевинске парцеле је 20м.  

Правила грађења:

- Спратност : Пр+3+Пк ( за пословни део ) и 12м (за производне објекте), 

- индекс заузетости: максимално 50% ,

- слободне и зелене површине: минимум 20% без паркинга и манипулативних површина,

- индекс изграђености: максимално 1,0,

- типологија објекта: слободностојећи, у низу,

- паркирање: Једно паркинг место/100м² БГП објекта.

Ова локација је намењена изградњи мањих привредних локација, односно производни погони категорија делатности "А" и "Б" потенцијалног еколошког оптерећења, који не изазивају непријатности суседном становању.

Дозвољени радови на парцели - рушење, нова изградња, доградња, надзиђивање, реконструкција,адаптација, санација, промена врсте делатности  под условом да се добије сагласност на Студију о процени утицаја планиране делатности на животну средину.

alt

Орто-фото снимак 

Локација 3 " ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 2"

alt

 

Локација бр.3 „Индустријска зона 2" састоји се из једне катастарске парцеле: 487/8, КО Нова Варош .  Локација се налази у источном делу града, са леве стране магистралног пута М21, из правца Ужица.

Укупна површина ове парцеле тј. зоне је 06а 20м² .

За ову локацију потребна је израда Пројекта парцелације, ради формирања јединствене грађевинске парцеле.

 

И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Н А  О П Р Е М Љ Е Н О С Т

Електроенергетска: према условима добијеним од надлежне институције-Електродострибуције Д.О.О. Краљево, у јануару 2012.године, за потребе напајања електричном енергијом новопредвиђених објеката потребно је предвидети изградњу нове трафостанице са напојним кабловским водом у дужини од око 100м.

Водовод и канализација: према условима добијеним од надлежне институције ЈП "3. Септембар" Нова Варош, у јануару 2012.године, инвеститори чији објекти добију дозволу, било привремену или трајну, дужни су да се обрате комуналном предузећу ради измештања подземних комуналних инсталација.

Телекомуникациона: према условима добијеним од надлежне институције - "Телеком Србија", Дирекције за технику извршна јединица Ужице/Пријепоље, у јануару 2012.године, прикључење нових објеката на овој локацији на ТК мрежу, решити изградњом бежичне приступне мреже ЦДМА.

Саобраћајна инфраструктура: собраћајну везу са Магистралним путем М21 чини стара траса Магистралног пута, тако да предметна локација представла острво између старе и нове трасе. Железничка пруга Београд-Бар само краћом дестинацијом пролази територијом општине Нова Варош (железничка станица Бистрица) а од предметне локације је око 15км. Удаљеност од аут-пута Е-75 је око2 200км, а у плану је изградња аут-пута Е-763 Београд-Црна Гора који ће пролазити кроз територију општине Нова Варош. Најближи домаћи аеродроми су Београд-Николе Тесле - 240км и Ниш-Константин Велики - 255км а страни Срајево 175км и Подгорица 190км. Од регионалног центра Ужице удаљеност је око 70км.

 

У Р Б А Н И С Т И Ч К И    П О К А З А TE Љ И

 alt

      Извод из регулационог плана (намена простора)   

           По важећем Плану генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош ", број 11/2013), локација се налази у градској зони, у типичној целини "комерцијалне делатности (ТЦ 5)" (комерцијалне делатности у привредним целинама и у посебним новим комерцијалним комплексима). Дозвољава се изгредња на парцели која има најмању површину 1000м2, а најмања ширина фронта грађевинске парцеле је 30м.

 

                Правила грађења:

- Спратност : Пр+Пк,

- слободне и зелене површине: минимум 20% без паркинга,

- индекс изграђености: максимално 2,2, а за угаоне парцеле максимално 2,5,

- индекс заузетости: максимално 60% и 70% (за угаоне парцеле),

- типологија објекта: слободностојећи, двојни, у низу,

- паркирање: Једно паркинг место/1 стан или 1 паркинг место/80м2 БГП пословања и трговине.

 

alt

Орто-фото снимак

 

За поменуту целину дати су следеће карактеристике и параметри:

 

Дозвољена намена у овој типичној целини су компатибилне намене, комерцијалне делатности трговине и продаје угоститељства и административног пословања, остале делатности које пружају савремене услуге за потребе становника насеља у функцији снадбевања, слободног времена, културе, забаве, рекреације и др. и које не угрожавају животну средину. Такође је дозвољена и намена становање као компатибилна намена ( однос становања и делатности је становање 0-20% : делатности 80-100%).

 

Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електрична енергија, ТК инсталације, водовод, канализација.                           

  

Локација 4 "Центар "

 alt

Локација бр.4 „Центар" састоји се од једне катастарске парцеле 1134 КО Нова Варош.  Локација се налази у централном делу града, поред Магистралног пута М21, са његове северне стране.

Укупна површина ове парцеле тј. зоне је 15а 04м².

На парцели се налази објекат у јако лошем стању, делом срушен због дотрајалости, а         предвиђен за рушење, ради изградње новог објекта.

 

  И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Н А  О П Р Е М Љ Е Н О С Т

Електроенергетска: према условима добијеним од надлежне институције-Електродострибуције Д.О.О. Краљево, у јануару 2012.године, за потребе напајања електричном енергијом новопредвиђених објеката потребно је предвидети изградњу нове трафостанице са напојним кабловским водом у дужини од око 100м.

Водовод и канализација: према условима добијеним од надлежне институције ЈП "3. Септембар" Нова Варош, у јануару 2012.године, инвеститори чији објекти добију дозволу, било привремену или трајну, дужни су да се обрате комуналном предузећу ради измештања подземних комуналних инсталација.

Телекомуникациона: према условима добијеним од надлежне институције - "Телеком Србија", Дирекције за технику извршна јединица Ужице/Пријепоље, у јануару 2012.године, нови објекти на овој локацији прикључиће се на ТК мрежу важдушним проводним каблом са извода ХА 34.

Саобраћајна инфраструктура: собраћајну везу са Магистралним путем М21 чини улица Борисављевића сокак. Железничка пруга Београд-Бар само краћом дестинацијом пролази територијом општине Нова Варош (железничка станица Бистрица) а од предметне локације је око 15км. Удаљеност од аут-пута Е-75 је око2 200км, а у плану је изградња аут-пута Е-763 Београд-Црна Гора који ће пролазити кроз територију општине Нова Варош. Најближи домаћи аеродроми су Београд-Николе Тесле - 240км и Ниш-Константин Велики - 255км а страни Срајево 175км и Подгорица 190км. Од регионалног центра Ужице удаљеност је око 70км.

 

 

У Р Б А Н И С Т И Ч К И    П О К А З А TE Љ И

 alt

     Извод из регулационог плана (намена простора)   

 

По важећем  Плану генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош (" Службени лист општине Нова Варош" бр. 11/2013), локација се налази у градској зони, у типичној целини "комерцијалне делатности (ТЦ 5)" (комерцијалне делатности у централној градској зони).

Дозвољава се изградња на парцели која има најмању површину 600м2, а најмања ширина фронта грађевинске парцеле је 15м.      

 

Правила грађења:

- Спратност : Пр+4+Пк,

- слободне и зелене површине: минимум 15%,

- индекс изграђености: максимално 4,0, а за угаоне парцеле максимално 4,2,

- типологија објекта: слободностојећи, двојни (једнострано узидани), у низу (двострано узидани) у зони реконструкције и обнове,

- паркирање: Једно паркинг место/ један стан или једно паркинг место/80м2 БГП пословања и трговине.

alt

Орто-фото снимак

За поменуту целину дати су следеће карактеристике и параметри:

 

Дозвољена намена у овој типичној целини су компатибилне намене, комерцијалне делатности трговине и продаје, угоститељства и административног пословања, остале делатности које пружају савремене услуге за потребе становника насеља у функцији снадбевања, слободног времена, културе, забаве, рекреације и др. и које не угрожавају животну средину. Такође је дозвољена и намена становање као компатибилна намена (однос становања и делатности је становање 0-20% : делатности 80-100%).

Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електрична енергија, ТК инсталације, водовод, канализација.

 

Локација 5 " ЗЛАТАР"

 alt

Локација бр.5 „Златар" састоји се од једне катастарске парцеле 175/3 КО Брдо.  Локација се налази изван града, са десне стране регионалног пута Нова Варош-Сјеница, из правца Нове Вароши.

Укупна површина ове парцеле тј. зоне је 82а 02м² .

 

  И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Н А  О П Р Е М Љ Е Н О С Т

Електроенергетска: према условима добијеним од надлежне институције-Електродострибуције Д.О.О. Краљево, у јануару 2012.године, за потребе напајања електричном енергијом новопредвиђених објеката потребно је предвидети изградњу нове трафостанице са напојним кабловским водом у дужини од око 100м.

Водовод и канализација: према условима добијеним од надлежне институције ЈП "3. Септембар" Нова Варош, у јануару 2012.године, инвеститори чији објекти добију дозволу, било привремену или трајну, дужни су да се обрате комуналном предузећу ради измештања подземних комуналних инсталација.

Телекомуникациона: према условима добијеним од надлежне институције - "Телеком Србија", Дирекције за технику извршна јединица Ужице/Пријепоље, у јануару 2012.године, нови објекти на овој локацији прикључиће се на ТК мрежу подземним путем, одговарајућим каблом од УК ормара ЕА02 до објекта.

Саобраћајна инфраструктура: колски приступ комплексу треба остварити са локалне саобраћајнице ширине 6м. Према функционално рангираној мрежи путева ова саобраћајница је део секундарне путне мреже, односно припада улицама које служе за приступ различитим садржајима. За новопланирану саобраћајницу предвиђен је приступ са државног пута, тако да постоји пун програм саобраћајних веза. Због конфигурације терена и распореда парцела, приступну саобраћајницу треба планирати као „слепу саобраћајницу“, дужине 440м. Железничка пруга Београд-Бар само краћом дестинацијом пролази територијом општине Нова Варош (железничка станица Бистрица) а од предметне локације је око 15км. Удаљеност од аут-пута Е-75 је око2 200км, а у плану је изградња аут-пута Е-763 Београд-Црна Гора који ће пролазити кроз територију општине Нова Варош. Најближи домаћи аеродроми су Београд-Николе Тесле - 240км и Ниш-Константин Велики - 255км а страни Срајево 175км и Подгорица 190км. Од регионалног центра Ужице удаљеност је око 70км.

 

 

У Р Б А Н И С Т И Ч К И    П О К А З А TE Љ И

 alt

Извод из урбанистичког пројекта  (намена простора)   

 

По важећем Плану генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош (" Службени лист општине Нова Варош", бр. 11/2013 ), локација се налази у зони Златара, у типичној целини "комерцијалне делатности-туристички садржаји пансиони (ТЦ 9)".

 

Правила грађења:

- спратност : Пр+1+Пк,

- слободне и зелене површине: минимум 40% без паркинга,

- индекс изграђености: максимално 1,0,

-типологија објекта:слободностојећи, двојни, у потпуности прилагођени морфологији терена, 

- паркирање: Једно паркинг место/1 стан или једно паркинг место/80м2 БГП пословања и трговине,а максимално 20% од броја паркинг места може бити на отвореном, док остала паркинг места обезбедити у гаражи у оквиру објекта.

За поменуту целину дате су следеће карактеристике и параметри:

             Пансиони, као нови вид туристичке понуде на овом  простору, могу да буду организовани у виду сеоског туризма у коме су гости самештени у објектима домаћина, или у посебно грађеним наменским објектима, где су гостима на располагању поред смештаја и остали атрективни садржаји. Уз главни смештајни објекат, у оквиру дозвољених индекса, могућа изградња већег броја мањих смештајних објеката и помоћних садржаја (гараже, летње кухиње, оставе за храну).

            Могуће намене у овој зони су услужне делатности, јавне намене, објекти за пружање угоститељских услуга, пратећи спортски, рекреативни, забавни, трговачки, културни и друштвени садржаји.

 

            Минимална комунална опремљеност гређевинске парцеле:електрична енергија, ТК инсталације, водовод,канализација(без атмосферске канализације).

 

                                                                                                               

alt

Орто-фото снимак

Локација 6 " ВОЋЊАК "

 alt

Локација бр.6  „Воћњак" састоји се из шест катастарских парцела:31/8, 660/1, 660/12, 661/8,662/2 и 666/2 КО Нова Варош .  Локација се налази у западном делу града, на самом изласку, са леве стране магистралног пута М21, из правца Ужица.

Укупна површина ове парцеле тј. зоне је 38а и 2м².

За ову локацију потребна је израда Пројекта препарцелације и Урбанистичког пројекта, ради дефинисања парцела и приступних саобраћајница у оквиру ове зоне.

 

И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Н А  О П Р Е М Љ Е Н О С Т

Електроенергетска: према условима добијеним од надлежне институције-Електродострибуције Д.О.О. Краљево, у јануару 2012.године,, за потребе напајања електричном енергијом новопредвиђених објеката потребно је уместо постојеће стубне трафостанице која се налази иза магацинског простора фирме "Радача" изградити нову зидану трафостаницу веће снаге.

Водовод и канализација: према условима добијеним од надлежне институције ЈП "3. Септембар" Нова Варош, у јануару 2012.године, инвеститори чији објекти добију дозволу, било привремену или трајну, дужни су да се обрате комуналном предузећу ради измештања подземних комуналних инсталација.

Телекомуникациона: према условима добијеним од надлежне институције - "Телеком Србија", Дирекције за технику извршна јединица Ужице/Пријепоље, у јануару 2012.године, нови објекти на овој локацији прикључиће се на ТК мрежу може да се изведе ваздушним путем са извода ХА 21, где је потребно уградити бетонски разводни стуб, два комада.

Саобраћајна инфраструктура: Локација се налази у близини магистралног пута М21 али ни једна парцела нема излаз на њега. Проблем приступне саобраћајнице биће решен по завршетку израде Плана генералне регулације, истим се предвиђа иградња кружног тока и треће траке које ће омогућити безбедно искључење са Магистралног пута и приступ постојећим и будућим објектима. Железничка пруга Београд-Бар само краћом дестинацијом пролази територијом општине Нова Варош (железничка станица Бистрица) а од предметне локације је око 15км. Удаљеност од аут-пута Е-75 је око2 200км, а у плану је изградња аут-пута Е-763 Београд-Црна Гора који ће пролазити кроз територију општине Нова Варош. Најближи домаћи аеродроми су Београд-Николе Тесле - 240км и Ниш-Константин Велики - 255км а страни Сарајево 175км и Подгорица 190км. Од регионалног центра Ужице удаљеност је око 70км.

 

У Р Б А Н И С Т И Ч К И    П О К А З А TE Љ И

alt

    Извод из регулационог плана (намена простора)   

 

По важећем Плану генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош  ("Службени лист општине Нова Варош ", бр.11/2013), локација се налази у градској зони, у типичној целини "комерцијалне делатности (ТЦ 5)" (комерцијалне делатности у привредним целинама и у посебним новим комерцијалним комплексима). Дозвољава се изградња на парцели која има најмању површину 1000м2, а најмања ширина фронта грађевинске парцеле је 30м.

 

Правила грађења:

- Спратност : Пр+3+Пк,

- слободне и зелене површине: минимум 20% без паркинга,

- индекс изграђености: максимално 2,2, а за угаоне парцеле максимално 2,5,

- типологија објекта: слободностојећи, двојни, у низу,

- паркирање: Једно паркинг место/1 стан или једно паркинг место/80м2 БГП пословања и трговине.

 

За поменуту целину дати су следеће карактеристике и параметри:

 

Дозвољена намена у овој типичној целини су компатибилне намене, комерцијалне делатности трговине и продаје угоститељства и административног пословања, остале делатности које пружају савремене услуге за потребе становника насеља у функцији снадбевања, слободног времена, културе, забаве, рекреације и др. и које не угрожавају животну средину. Такође је дозвољена и намена становање као компатибилна намена (однос становања и делатности је становање 0-20% : делатности 80-100%).

Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електрична енергија, ТК инсталације, водовод, канализација.

 

alt   alt

Орто-фото снимак   

 

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?