Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна ИНТЕРНИ КОНКУРС - За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош 111-7/1 /2023-05

ИНТЕРНИ КОНКУРС - За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош 111-7/1 /2023-05

Ел. пошта Штампа

На основу члана 4.и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл.гласник РС»,бр.21/2016, 113/2017, 113/2017-др. закон и 95/2018) и  члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл.гласник РС» бр.95/2016), и Уредбе о измени  Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(«Сл.гласник РС» бр.12/2022),  начелник  Општинске управе Нова Варош оглашава 

ИНТЕРНИ КОНКУРС 

За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи 

Нова Варош

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош - Одељења за имовинско правне  и послове управљања имовином, ул.Карађорђева 32. 

 II Радно место које се попуњава: 

„3.Имовинско - правни послови управљања имовином“под редним бројем 3. Правилника у Одељења за имовинско правне  и послове управљања имовином, разврстаног у звање  сарадник - 1 извршилац.

„Опис радног места: Припрема документацију потребну за: поступак отуђења и давања у закуп непокретности јавним оглашавањем, поступак отуђења непокретности непосредном погодбом, поступак прибављања непокретности у јавну својину општине, израду нацрта одлука и уговора о коришћењу и располагању имовином. Прикупља и комплетира документацију за упис имовине у одговарајуће јавне регистре катастра непокретности и катастра водова, води евиденцију терета на непокретностима, преузимања непокретности стечене наслеђем, уговором или другим правним послом; води и ажурира портфолио имовине у јавној својини општине; Води јединствени регистар непокретности у јавној својини општине које користи општина,јавна предузећа и јавне службе чији је оснивач општина; подноси пријаву за упис непокретности у јавној својини општине у Јединствени регистар непокретности Републичке дирекције за имовину; Води евиденције о непокретностима, о фактичком стању непокретности у јавној својини; спроводи припремне радње везане за откуп станова у својини општине, припрема нацрте решења, уговора и анекса уговора о откупу и закупу станова, прати извршавање обавеза по основу закупа и откупа на рате, врши проверу законитог утврђивања откупне цене стана и ревалоризације. Даје податаке из евиденција које води, припрема извештаје и информације из делокруга својих послова  и општих аката за Скупштину општине, Општинско веће, као и за Општинску управу и Скупштинска тела. Обавља  и друге послове из надлежности Општинске управе по налогу начелника Општинске управе и руководиоца Одељења.

Цео текст интерног конкурса можете погледати овде

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?