Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна јавни увиду нацрт плана детаљне регулације II фазе система за водоснабдевање Нове Вароши и успутних насеља са изворишта Ћурчића врело, деоница Божетићи-комарани

јавни увиду нацрт плана детаљне регулације II фазе система за водоснабдевање Нове Вароши и успутних насеља са изворишта Ћурчића врело, деоница Божетићи-комарани

Ел. пошта Штампа

У складу са чл.50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20, 52/21 и 62/23, у даљем тексту: Закон), чл.19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 88/10) и чл.55.-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', број 32/19),

о г л а ш а в а

Ј А В Н И   У В И Д

у

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ II ФАЗЕ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НОВЕ ВАРОШИ И УСПУТНИХ НАСЕЉА СА ИЗВОРИШТА ЋУРЧИЋА ВРЕЛО, ДЕОНИЦА БОЖЕТИЋИ-КОМАРАНИ

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ II ФАЗЕ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НОВЕ ВАРОШИ И УСПУТНИХ НАСЕЉА СА ИЗВОРИШТА ЋУРЧИЋА ВРЕЛО, ДЕОНИЦА БОЖЕТИЋИ-КОМАРАНИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

• ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана детаљне регулације II фазе система за водоснабдевање Нове Вароши и успутних насеља са изворишта Ћурчића врело, деоница Божетићи - Комарани (у даљем тесту: Нацрт ПДР) и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације II фазе система за водоснабдевање Нове Вароши и успутних насеља са изворишта Ћурчића врело, деоница Божетићи - Комарани (у даљем тесту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 17. маја до 17. јуна 2024.године у трајању од 30 дана, сваког радног дана од 900 до 1400 часова, у згради Општинске управе Нова Варош, у улици Карађорђева бр.32 у Новој Вароши (канцеларија 411), као и на интернет страници Општине Нова Варош (www.novavaros.rs).

• Физичка и правна лица примедбе на Нацрт ПДР и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми, на писарници Општинске управе Нова Варош, улица Карађорђева бр.32, Нова Варош, у току трајања јавног увида, закључно 17. јуна 2024.године. 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о промени места одржавања ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Обавештавају се грађани да ће Јавна презентација Нацрта Плана детаљне регулације II фазе система за водоснабдевање Нове Вароши и успутних насеља са изворишта Ћурчића врело, деоница Божетићи - Комарани (у даљем тесту: Нацрт ПДР) и Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације II фазе система за водоснабдевање Нове Вароши и успутних насеља са изворишта Ћурчића врело, деоница Божетићи - Комарани, бити одржана дана 10. јуна 2024.године, са почетком у 1200 часова у великој сали Дома културе "Јован Томић" у Новој Вароши.

Целу документацију можете преузети овде

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?