Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Заштита животне средине
Заштита животне средине

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Ел. пошта Штампа ПДФ

Општинска управа Нова Варош, на основу члана 10.Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Носилац пројекта, општина Нова Варош, ул.Карађорђева бр.32, поднела је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НОВА ВАРОШ И ДЕЛА ТУРИСТИЧКЕ ЗОНЕ ЗЛАТАР“ на кат.парц.бр.661/1, 666/5, 1739/2, 662/3, 1739/3, 1737/5, 1737/3, 661/3 КО Нова Варош, на територији општине Нова Варош.

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Општинске управе Нова Варош (Одељење за послове инспекције), канцеларија 311, у периоду од 25.10.2021. до 04.11.2021.године, у времену 11-14 часова. 

Сви заинтересовани (органи, организације, заинтересована јавност), у року од 10 дана од дана објављивања овог Обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу: Општинска управа Нова Варош, ул.Карађорђева 32. 

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3.овог Обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност. 

Нова Варош, 

25.10.2021.године

ОПШТИНСКА УПРАВА НОВА ВАРОШ

 

Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину

Ел. пошта Штампа ПДФ

   Одељење за имовинско-правне, стамбене, урбанистичке  и послове инспекције Општинске управе Нова Варош, на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09), даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину

Пројекта – Радио-базна станица КГ3485 01 УЕ Нова Варош - Запад

VIP MOBILE доо  Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд, поднело је овом органу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта – Радио базна станица КГ 3485 01 УЕ Нова Варош Запад, на катастарској парце 589/3 КО Нова Варош, на територији општине Нова Варош.

Након спроведеног поступка Одељење за имовинско-правне, стамбене, урбанистичке и послове инспекције Општтинске управе Нова Варош донело је решење да за предметни пројекат није потребна израда студије процене утицаја на животну средину. Решење се заснива на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир и критеријуми прописани Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. гл. РС", број 114/2008).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење Министарству пољопривреде и заштите животне средине РС,у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се подноси преко првостепеног органа.

ОПШТИНСКА УПРАВА

 

Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину Пластика доо Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

Општинска управа Нова Варош, Одељење за имовинско-правне, стамбене, урбанистичке и послове инспекције, на основу члана 25. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04  и 36/09), објављује 

О БАВЕШТЕЊЕ

о донетом решењу о давању  сагласности на студију  процени утицаја на животну средину

На захтев носиоца пројекта, Фабрика за прераду пластичних маса „Пластика“ доо Нова Варош, Одељење за имовинско-правне,  стамбене, урбанистичке и послове инспекције Општинске управе Нова Варош, донело је решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постављање  надземних резервора са пропан-бутан гасом, чија се реализација планира  на кат. парц. бр. 493/1 КО Нова Варош, општина Нова Варош.

Опширније...
 


Страна 7 од 14

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?