Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Вести
Вести

Позив заинтересованим инвеститорима за улагање у опремање и закуп пословних просторија у будућем Туристичко-визиторском центру Растоке-Увац

Ел. пошта Штампа ПДФ

ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ИНВЕСТИТОРА

ПРЕДМЕТ: ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ИНВЕСТИТОРИМА ЗА УЛАГАЊЕ У ОПРЕМАЊЕ И ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА У БУДУЋЕМ ТУРИСТИЧКО-ВИЗИТОРСКОМ ЦЕНТРУ РАСТОКЕ-УВАЦ

Општинско веће Општине Нова Варош позива заинтересоване инвеститоре да путем писма о намерама изразе своју заинтересованост за улагање и опремање просторија будућег „ Туристичко-визиторског центра Растоке-Увац“.

Општина Нова Варош као инвеститор приступила је изради техничке документације и прибављању дозволе за изградњу комплекса „ Туристичко-визиторског центра Растоке-Увац“. Урађени Идејни пројекат туристичко-визиторског комплекса доступан је за увид заинтересованим инвеститорима. Основне информације објављене су на сајту Општине www.novavaros.rs . Ближе информације и увид у документацију могу се добити у канцеларијама Одељења за инвестиције и јавне набавке, I спрат зграде Општинске управе, Карађорђева 32,31320 Нова Варош.

У циљу реализације инвестиционог пројекта изградње комплекса „Туристичко-визиторског центра Растоке-Увац“, чија је процењена вредност 76 милиона динара, Општина Нова Варош ће аплицирати за пројектно финансирање код донаторских фондова. У том смислу, неопходно је изражавање заинтересованости привредних субјеката за закуп, опремање и запошљавање у пројектованом комплексу.

Опширније...
 

Конкурс за доделу стипендије студентима са територије општине Нова Варош за школску 2022/2023 годину

Ел. пошта Штампа ПДФ

slika-konkurs2022.png

Институција која негује успомену на Теслине претке

К О Н К У Р С

За доделу стипендије студентима са територије општине Нова Варош 

за школску 2022/2023 годину.

1.Услови за пријаву на конкурс за доделу стипендије

Услов да се пријавe на конкурс за доделу стипендије, у складу са Статутом Задужбине „Петар Мандић“, имају студенти:

-који су уписани у текућој школској години на студије техничких или других наука, 

-који нису у радном односу, 

-држављани Републике Србије, који су са територије општине Нова Варош или пореклом из те општине,

-који показују интересовање за лик и дело Николе Тесле.

Напомена за студенте из осетљивих друштвених група:

Студенти из осетљивих друштвених група (студенти без родитељског старања, из једнородитељске породице, студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним или ретким болестима ) имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наведених услова, а применом блажих критеријума.

2.Потребна документа

Студент приликом пријављивања на конкурс подноси електронским путем копије следећих докумената односно обрасце који су наведени у конкурсу и чине његов саставни део, и то:

-попуњену пријаву (Образац пријаве на конкурс ), 

-уверење о уписаном факултету,

-за студенте друге и виших година доказ о положеним испитима односно оствареној просечној оцени,

-сведочанства из средње школе (само за бруцоше),

-извод из матичне књиге рођених,

-очитану личну карту,

-лични став кандидата о томе шта га инспирише у лику и делу Николе Тесле 

Опширније...
 

Конкурс за доделу новчаних награда најуспешнијим студентима и ученицима школа са територије општине Нова Варош, које се додељују поводом дана општине 01.11.2022.год.

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 6. Правилника о установљењу награда и других признања општине Нова Варош (''Службени лист општине Нова Варош'', број 14/2018) и Правилника о критеријумима за доделу новчаних награда студентима и ученицима са територије општине Нова Варош поводом Дана општине (''Службени лист општине Нова Варош'', број 14/2018), Комисија за доделу новчаних награда студентима и ученицима општине Нова Варош, расписује

КОНКУРС

за доделу новчаних награда најуспешнијим студентима и ученицима школа са територије општине Нова Варош, које се додељују поводом Дана општине 01.11.2022.год.

IПраво учешћа на конкурсу имају:

1.редовни студенти:

-друге године и виших година студија – основних академских студија и дипломских академских студија (мастер), на високошколским установама чији је оснивач Република Србија,

-који су школску 2022/2023. годину уписали на терет буџета Републике Србије, односно који су школске 2021/2022. године завршили основне академске студије и дипломске академске студије (мастер) на високошколским установама чији је оснивач Република Србија,

-који су остварили просечну оцену из претходне године студија, односно задње године студија, најмање 9,00 и који су положили све испите из претходних година студија,

-који нису губили годину током студија,

-који немају више од 26 година живота,

-који имају пребивалиште на територији општине Нова Варош.

2.ученици основних и средњих школа:

-који су носиоци Вукове дипломе или

-који су у претходној школској години на окружном или републичком такмичењу освојили једно од прва три места, и

-који имају пребивалиште на територији општине Нова Варош.

Опширније...
 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош-Књиговодствени послови

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу чл. 4, 94. и члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 , 113/2017 и 95/2018), члана 12.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) ,Уредбе о измени  Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(«Сл.гласник РС» бр.12/2022),   и става 1. тачка 16) Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број 112-6054 /2022 od 29.јула  2022. године, Општинска управа општине Нова Варош, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош - Одељењу за инвестиције и јавне набавке, ул.Карађорђева 32.

II Радно место које се попуњава: 

Књиговодствени послови под редним бројем 5.   у Одељењу за инвестиције и јавне набавке, разврстаног у звање  виши референт - 1 извршилац.

Опис радног места: Израђује и контролише излазна и улазна финансијска докумената. Припрема налоге за исплату. Обрађује и доставља књиговодствене извештаје сагласно Закону. Књижи рачуне на синтетичким и аналитичким контима. Води евиденцију основних средстава ситног инвентара и материјала. Обавља друге послове по налогу начелника Општинске управе или руководиоца одељења. 

Посебни услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, економски смер; положен државни стручни испит и најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места

У изборном поступку проверавају се: Закон о локалној самоуправи; Закон о рачуноводству, Правилник о рачуноводству.

-Провера стручне оспособљености,  знања и вештина спровешће се  писаном симулацијом, усменом симулацијом и разговором са кандидатом.

Опширније...
 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош-Материјално-финансијски послови Туристичке организације

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу чл. 4, 94. и члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 , 113/2017 и 95/2018), члана 12.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) ,Уредбе о измени  Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(«Сл.гласник РС» бр.12/2022),   и става 1. тачка 16) Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број 112-6054 /2022 od 29.јула  2022. године, Општинска управа општине Нова Варош, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош - Одељењу за финансије, буџет и послове локалне пореске администрације, ул.Карађорђева 32.

II Радно место које се попуњава: 

Материјално-финансијски послови  Туристичке организације  под редним бројем 2.7  у Одељењу за финансије, буџет и послове локалне пореске администрације, разврстаног у звање  виши референт - 1 извршилац.

Опис радног места: Књижи финансијску документацију Туристичке организације; обавља финансијско материјалне послове који се односе на књиговодствену евиденцију; усаглашава књиговодствено стање са стварним стањем. Припрема захтеве за трансфер средстава из буџета; врши плаћање обавеза Туристичке организације, врши уплате и исплате средстава,  

Обавља друге послове из надлежности Општинске управе по налогу начленика Општинске управе или руководиоца одељења.  

Посебни услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању економског  или туристичког смера, положен државни стручни испит и најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

У изборном поступку проверавају се: Закон о локалној самоуправи; Закон о рачуноводству, Закон о буџетском систему; Правилник о рачуноводству; Правилник о попису имовине.

-Провера стручне оспособљености,  знања и вештина спровешће се  писаном симулацијом, усменом симулацијом и разговором са кандидатом.

Опширније...
 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош-Послови из области рачуноводства Туристичке организације

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу чл. 4, 94. и члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 , 113/2017 и 95/2018), члана 12.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) ,Уредбе о измени  Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(«Сл.гласник РС» бр.12/2022),   и става 1. тачка 16) Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број 112-6054 /2022 od 29.јула  2022. године, Општинска управа општине Нова Варош, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош - Одељењу за финансије, буџет и послове локалне пореске администрације, ул.Карађорђева 32.

   II Радно место које се попуњава: 

Послови из области рачуноводства Туристичке организације и послови поступања по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја под редним бројем 2.6  у Одељењу за финансије, буџет и послове локалне пореске администрације, разврстаног у звање  саветник - 1 извршилац.

Опис послова:  Обавља насјложеније материјлано-финансијске послове за Туристичку организацију; припрема њихове финансијске планове, планове набавки; израђује периодичне и појединачне извештаје; доставља пореске пријаве, РИНО, регистар запослених,контролише захтеве за плаћање, и друге послове; Организује послове буџетског рачуноводства, припрема  и израђује завршни рачун; Припрема захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у документ који садржи тражену информацију; доставља информацију на одговарајући начин; доноси закључак о одбацивању захтева као неуредног, ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року; одбија захтев решењем; пружа тражиоцима помоћ за остваривање њихових права утврђеним законом; предузима активност за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе одржавања носача информација као и праксе њиховог чувања и обезбеђења; подноси годишњи извештај Поверенику о радњама органа предузетим у циљу примене закона; прослеђује захтев поверенику уколико орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију; учествује у изради и објављивању Информатора о раду државног органа, његовом ажурирању и доступности заинтересованим лицима; Обавља друге послове из надлежности Општинске управе по налогу начленика Општинске управе или руководиоца одељења..

Посебни услови: Стечено високо образовање из области економске струке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.. 

У изборном поступку проверавају се: Закон о локалној самоуправи; Закон о рачуноводству, Закон о буџетском систему; Закон о слободном приступу информација од јавног значаја.

-Провера стручне оспособљености,  знања и вештина спровешће се  писаном симулацијом, усменом симулацијом и разговором са кандидатом.

Опширније...
 


Страна 5 од 88

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?