Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Вести
Вести

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош-Послови из области пољопривреде, руралног развоја и водопривреде

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу чл. 4, 94. и члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 , 113/2017 и 95/2018), члана 12.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) ,Уредбе о измени  Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(«Сл.гласник РС» бр.12/2022),   и става 1. тачка 16) Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број 112-6054 /2022 od 29.јула  2022. године, Општинска управа општине Нова Варош, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош - Одељењу за привреду и локални економски развој, ул.Карађорђева 32.

II Радно место које се попуњава: 

Послови из области пољопривреде, руралног развоја и водопривреде под редним бројем 2.  у Одељењу за приврду и локални економски развој, разврстаног у звање  саветник - 1 извршилац.

Опис послова: Прати, припрема и реализације пројекате и програме од значаја за пољопривреду и рурални развој. Израђује, реализује и извештава о годишњим програмима за пољопривредну политику и политику руралног развоја, програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, као и програма заштите животне средине. Сарађује са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, институтима, факултетима, представницима агробизнис сектора, пољопривредним удружењима и др. Помаже у попуњавању захтева и припремању документације за конкурисање за субвенције, регресе, пољопривредне кредите, регистрације пољопривредних газдинстава, израде решења о промени намене пољопривредног земљишта и др., као и информише пољопривредне произвођаче о актуелним уредбама, правилницима и конкурсима у области пољопривреде. Обавља послове из области водопривреде: утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности, издаје водопривредне дозволе учествује у закључивању уговора о начину коришћења водног објекта. Обавља послове  и друге послове из надлежности Општинске управе, по налогу начелника Општинске управе или руководиоца Одељења за привреду и ЛЕР. 

Посебни услови: Стечено високо образовање из области пољопривредне струке на основним акадмским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, одн. на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни испит и 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

У изборном поступку проверавају се:  Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о планском систему, Закон о локалној самоуправи, Уредба о правилима за доделу државне помоћи, Закон о заштити животне средине

-Провера стручне оспособљености,  знања и вештина спровешће се  писаном симулацијом, усменом симулацијом и разговором са кандидатом. 

Опширније...
 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош-Послови из области привреде и локалног економског равоја

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу чл. 4, 94. и члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 , 113/2017 и 95/2018), члана 12.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) ,Уредбе о измени  Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(«Сл.гласник РС» бр.12/2022),   и става 1. тачка 16) Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број 112-6054 /2022 od 29.јула  2022. године, Општинска управа општине Нова Варош, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош - Одељењу за привреду и локални економски развој, ул.Карађорђева 32.

II Радно место које се попуњава: 

Послови из области привреде и локалног економског развоја под редним бројем 3.  у Одељењу за привреду и локални економски развој, разврстаног у звање  саветник - 1 извршилац.

Опис послова: Информише локалне привредне субјекте, припрема финансијске подстицаје, врши стручне и административне послове за потребе привреде и предузетништва,прати развој привреде и предузетништва, израђује нацрте и предлоге аката, прати и примењује прописе из области привреде и предузетништва, израђује базе података и осмишљава програм мера од значаја за локални економски развој, одржава сталне контакате са надлежним институцијама на локалном, регионалном и међународном нивоу, израђује пројекте општине према министарствима и донаторима, пружа стручну помоћ инвеститорима, привредним субјектима и предузетницима, прати и реализује домаће и иностране конкурсе, управља пројектним циклусом, имплементацијом пројеката који су од значаја за локални економски развој, и др. Предлаже и спроводи  активне   мере политике запошљавања  по НАПЗ-у и ЛАПЗ-у и унапређује запошљавање итд. Спроводи јавне позиве из домена одељења, контактира са представнике домаћих и страних инвеститора, одржава контакте и пружа подршку локалној пословној заједници итд. Израђује програме, опште акте, радних материјала и информација за потребе Скупштине и скупштинских тела, Општинско веће и Општинску управу. Обавља послове  и друге послове из надлежности Општинске управе, по налогу начелника Општинске управе или руководиоца Одељења за привреду и ЛЕР.  

Посебни услови: Стечено високо образовање из области природних и друштвених наука на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно основним студијама, односно основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

У изборном поступку проверавају се: Закон о улагањима, Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Закон о планском систему, Закон о локалној самоуправи, Уредба о додели државне помоћи.

-Провера стручне оспособљености, знања и вештина спровешће се  писаном симулацијом, усменом симулацијом и разговором са кандидатом.

Опширније...
 

Саопштење за јавност Попис становништва, домаћинстава и станова 2022. године-ИНФО-ЦЕНТАР ПОПИСА 2022 ПОЧЕО СА РАДОМ

Ел. пошта Штампа ПДФ

SLIDER_infocentar.jpg

ИНФО-ЦЕНТАР ПОПИСА 2022 ПОЧЕО СА РАДОМ

Инфо-центар Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. почео је са радом 15. септембра 2022. Позивом Инфо-центра, путем броја телефона 0800 444 005, грађанима ће се јављати оператери који ће давати потребне информације, као и одговоре на сва питања која се односе на Попис 2022.

Позиви ка Инфо-центру су бесплатни и доступни са територије целе Србије, из фиксне мреже Телекома Србије и мобилних мрежа.

Радно време Инфо-центра је од 8 до 20 часова – свакога дана.

Попис  становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији спроводи се у периоду од 1. до 31. октобра 2022. године, у складу са Законом о попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године („Службени гласник РС“, бр. 9/2020 и 35/2021).

Све информације о Попису 2022 доступне су и на веб-сајту Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs  и на веб-сајту Пописа popis2022.stat.gov.rs  

Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2022. финансиран је средствима ЕУ и кофинансиран средствима Владе Републике Србије.

Срдачан поздрав,

Одсек за комуникацију и информисање

Републички завод за статистику

Милана Ракића 5, Београд

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за парцелацију кат.парц.бр.1609 КО Нова Варош и изградњу објеката за повремени боравак на новоформираним грађевинским парцелама, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког  пројекта за парцелацију кат.парц.бр.1609 КО Нова Варош и изградњу објеката за повремени боравак на новоформираним грађевинским парцелама, општина Нова Варош

Подносилaц захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта je: Дробњаковић Лазар из Нове Вароши, ул.Филипа Вишњића бр.13.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за парцелацију кат.парц.бр.1609 КО Нова Варош и изградњу објеката за повремени боравак на новоформираним грађевинским парцелама, општина Нова Варош, ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 7 ДАНА, ТЈ. ОД 23.09.2022.  ДО  29.09.2022.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

Опширније...
 

Конкурс за доделу подстицајних средстава за економске активности у смислу додавања вредности кроз прераду, као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла за 2022.год

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу Програма мера подршке спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Нова Варош за 2022. годину, Председник општине расписује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

ЗА ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ У СМИСЛУ ДОДАВАЊА ВРЕДНОСТИ КРОЗ ПРЕРАДУ, КАО И УВОЂЕЊЕ И СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ, ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА НА ГАЗДИНСТВИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

Расписује се конкурс за доделу подстицајних средстава за Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима за 2022. годину у укупном износу од  500.000,00 динара

Опширније...
 

Конкурс за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 2022. годину

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу Програма мера подршке спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Нова Варош за 2022. годину, Председник општине расписује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

 ЗА 2022. ГОДИНУ

Расписује се конкурс за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, за 2022. годину у укупном износу од  7.900.000,00 динара,

Опширније...
 


Страна 6 од 88

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?