Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна

Обавештење о Инструкцији о поступању општинских-градских управа у примени и спровођењу одлуке уставног суда Републике Србије бр. IУз-60/2021

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одлуком Уставног суда бр. IУз-60/2021 од 14. фебруара 2024. године ("Службени гласник РС", број 11/24) утврђено је да одредба члана 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 113/17,50/18, 46/-УС, 51/21-УС, 53/21 УС, 66/21, 130/21, 43/23-УС и 62/23) у делу који гласи: "одсуство због комликација у вези са одржавањем трудноће", или у делу који гласи "уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће" није у сагласности са Уставом, тако да од 14. фебруара 2024. године члан 13. став1. Закона о финансијској подршци породици са децом гласи:

"Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета за лице из члана 12. овог закона утврђује се на основу збира месечних основица н акоји су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18. месеци који предходе првом месецу од почињања породиљског одсуства".

Корисници права којима је Решење достављено почев од 19. априла 2019. године, уколико сматрају да им је право повређено могу поднети захтев за измену појединачног акта (решења) које је коначно и правоснажно.

Рок за подношење захтева за измену појединачног акта (решења) је шест месеци од дана објављивања Одлуком уставног суда, односно до 14. августа 2024. године.

ОПШТИНСКА УПРАВА 

НОВА ВАРОШ

Опширније...
 

Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош

Ел. пошта Штампа

У складу са чл.51б став 2 и став 6 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 55.-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', број 32/19),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   У В И Д

у

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕДИШТЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НОВА ВАРОШ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош (у даљем тесту: Нацрт Измена и допуна ПГР), одржаће се од 01.02. до 15.02.2024.године у трајању од 15 дана, сваког радног дана од 9:00 до 14:00 часова, у згради Општинске управе Нова Варош, у улици Карађорђева бр.32 (канцеларија 411), као и на интернет страници Општине Нова Варош www.novavaros.rs.

Опширније...
 

Јавни увид и јавна расправа о нацрту уредбе о проглашењу и студији заштите специјалног резервата природе „Увацˮ

Ел. пошта Штампа

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21), Министарство заштите животне средине обавештава јавност о

ЈАВНОМ УВИДУ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „УВАЦˮ

1.ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ  СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „УВАЦˮ, ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 20 ДАНА, ОД 24. ЈАНУАРА 2024. ГОДИНЕ ДО 12. ФЕБРУАРА 2024. ГОДИНЕ

Нацрт уредбе о проглашењу Специјалниог резерват природе „Увац” и Студија заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које је на основу овлашћења сходно чл. 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 10:00 до 13:00 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, соба 668 и Завода за заштиту природе Србије, Нови Београд, Јапанска 35, као и на сајту Министарства заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије.

2.ЈАВНА РАСПРАВА О ДОКУМЕНТИМА О ЗАШТИТИ одржаће се:

- 1. фебруара 2024. године, са почетком у 12:00 часова у просторијама општине Нова Варош, скупштинска сала, Улица Карађорпева 32. 

- 2. фебруара 2024. године, са почетком у 11:00 часова у просторијама општине Сјеница, скупштинска сала, Улица Змаја од Босне 1.

Опширније...
 


Страна 10 од 205

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?